Проект “Докторантски Център „Свети Климент Охридски“

На 21.04. 2017 г. стартира изпълнението на двугодишен проект с договор №BG05M2ОP0001-2.009-0013 “Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент)” на СУ, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектът ще предостави възможност на докторанти, пост­докторанти, млади учени, преподаватели и студенти да осъществят мобилност с цел участие в международни научни форуми: конференции, семинари и др., участие в летни (зимни) научни школи в чужбина, краткосрочни научни визити във водещи чуждестранни научни центрове. Бенефициентите следва да владеят добре писмено и говоримо английски и/или езика на страната – домакин; да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания или да участват в текущ научен проект към СУ; да са на трудов договор (или да се обучават към момента в някоя от допустимите форми за обучение) в СУ.

Ще бъде организирано и провеждане на специализирани обучения за докторантите, студентите и преподавателите на СУ. Представителите на целевата група ще могат да повишават своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти.

За повече информация:
Проф. д-р Красен Стефанов, e-mail: krassen@fmi.uni-sofia.bg 
Стефка Близнева, e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg