Пролетна научна сесия на ФМИ 2020

На 21.03.2020 г. (събота) Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ).

Авторите на одобрените доклади могат да подадат статия с представените научни резултати за публикуване в Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по Математика и информатика, съгласно изискванията за публикуване в него.

Сборник с абстракти

Програма

Важни дати:

  • до 10.02.2020 г. 17.02.2020 г. (включително) - изпращане на резюме
  • до 06.03.2020 г. - изпращане на информация за одобрените доклади
  • 21.03.2020 г.  предстои - Пролетна научна сесия на ФМИ 2020

Шаблони:

Подаване на резюмета:

Резюметата можете да изпратите в електронно писмо до psfmi@fmi.uni-sofia.bg

Теми

 • Алгебра и приложения (90 години от рождението на доц. Кирил Дочев), Катедра: Алгебра
 • Геометрия и топология, Катедри Геометрия, КАТ
 • Стохастика, оптимизация и моделиране, Катедра: ВОИС
 • Диференциални уравнения, Катедра: ДУ
 • Отворена наука - перспективи и тенденции (ННП ИКТ в Науката, Образованието и Сигурността), Катедра: ИТ
 • Обучението по математика и информатика - предизвикателства и перспективи, Катедри: ИТ и ОМИ
 • Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят, Катедри: ИТ, СТ, КИ, УНИТе
 • Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни, Катедра: КИ
 • Реален и функционален анализ и приложения (посветена на проф. дмн Румен Малеев), Катедра: МА
 • Математическа логика и приложенията ѝ, Катедра: МЛП
 • Моделиране и управление на роботизирани системи, катедра: МРМ
 • Софтуерни услуги за големи данни, Катедра: СТ
 • Апроксимации числени методи, катедра: ЧМА
 • Научни постижения на студенти от ФМИ, Студентска сесия

КОМИТЕТИ

Председател

 • доц. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. дн Марусия Божкова
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. д-р Георги Бояджиев
 • проф. д-р Олга Георгиева
 • доц. д-р Ангел Живков
 • доц. д-р Асен Божилов
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Симеон Замковой
 • доц. д-р Христо Ганчев

Организационен комитет

 • проф. д-р Азнив Каспарян
 • проф. дн Ана Пройкова
 • проф. д-р Красен Стефанов
 • доц. д-р Валерия Симеонова
 • доц. д-р Милен Петров
 • доц. д-р Стела Николова
 • доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева
 • доц. д-р Тодор Попов
 • доц. д-р Юлиан Цанков
 • гл. ас. д-р Александър Стеафанов
 • гл. ас. д-р Ирена Авджиева
 • гл. ас. д-р Мая Желязкова
 • гл. ас. д-р Филип Петров
 • д-р Калина Георгиева
 • ас. Албена Антонова

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2020 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.