Публична защита на дисертационен труд на Ана Станева, 04.06.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”.

Кандидат: Ана Иванова Станева

Тема: “Статистически методи за оценка и анализ на многотипови разклоняващи се процеси”

Кога: 04 юни 2018 г., 13:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Процедури за присъждане на научна степен

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"