Публична защита на дисертационен труд на Боян Стефанов за придобиване на ОНС "Доктор", 3.06.2024

 

Кандидат: Боян Колев Стефанов 

Дисертационен труд:  Задачи на оптималното управление в условие на неопределеност (Optimal Control Problems under Uncertainty)
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 3.06.2024 г., от 12:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на сайта на СУ