Публична защита на дисертационен труд на Михаил Хамамджиев, 28.11.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Михаил Хамамджиев

Тема: "Принос към субдиференциалното смятане"

Кога: 28 ноември 2018 г., 16:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата
Процедури за присъждане на научна степен
Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"