Публична защита на дисертационен труд на Веселин Дзивев, 29.05.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … , докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.

Кандидат: Веселин Руенов Дзивев

Тема: “Методика за обучение по модул „Бази от данни”"

Кога: 29 май 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Процедури за присъждане на научна степен

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"