Публична защита на дисертационен труд на Живко Петров, 29.07.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Живко Петров

Тема: "Върху някои диофантови уравнения и неравенства"

Кога: 29 юли 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата
Процедури за присъждане на научна степен
Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"