Разпределени системи и мобилни технологии

Магистърската програма по разпределени системи и мобилни технологии (РСМТ) обединява широк спектър от знания в актуалните аспекти на компютърните мрежи, софтуерните технологии, изчислителната техника и телекомуникациите. Програмата е с продължителност 3 семестъра, като последният семестър е предвиден за разработване на дипломен проект. Тя е съставена с оглед на придобиване на познания, практически умения и способности за най-ефективно и успешно навлизане на студентите в този бързо развиващ се актуален клон на съвременните технологии. Същевременно тя осигурява един по-широк поглед върху принципите на проектиране, изграждане и свързване на сложни системи с разпределена обработка и отдалечен достъп до информацията и създава условия за подготовка на научни кадри в съответните специалности.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII332113 Информатика
Магистърска програма: 
Разпределени системи и мобилни технологии
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Разпределени системи и мобилни технологии
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Елиза Стефанова

Насоченост, образователни цели

Програмата е насочена към кандидати със знания и умения в областта на компютърните и инженерните науки, но в никакъв случай не е ограничена само за тях. За кандидати с пропуски в областта на информационните технологии са предвидени уводни избираеми курсове, с чиято помощ те ще бъдат в състояние да попълнят тези пропуски и да завършат програмата нормално и в срок.

Условия и критерии за кандидатстване: В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички, които вече имат придобита бакалавърска степен (без значение в каква специалност). Предвижда се да има прием както от зимен, така и от летен семестър. Няма промяна в начина на провеждане на изпита – общ за всички магистърски програми по Информатика. Кандидатстващите за платено обучение могат да не полагат изпит, като приемът им в този случай ще става само по успеха от дипломата за завършено висше образование. 

Обучение

Магистърската програма по разпределени системи и мобилни технологии включва широк спектър от курсове в областта на съвременните технологии за изграждане на комплексни софтуерни решения като системи за управление на разпределени изчислителни ресурси, компютърни мрежи, центрове за съхраняване и обработка на големи обеми от данни, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, високопроизводителни компютърни системи, облачни архитектури и други интернет приложения. Същевременно тя дава необходимите познания за управлението на сложни и големи проекти в информационните технологии, координирането и планирането на бизнес процесите и като такава се явява стратегическа за реализацията на специалистите, които я завършват.

Бъдещите магистри по разпределени системи и мобилни технологии ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти като самостоятелни проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучавания световен опит и модерни средства за специфициране, проектиране, създаване, проверка и внедряване на съвременни компютърни мрежи и системи.

Примери от най-добрата европейска и световна практика: При съставянето на програмата са използвани ключови примери от световната практика в областта на обучението по компютърни науки с ударение върху информационни и комуникационни технологии. Примери за това са академичните програми на световните технологични лидери Майкрософт (Microsoft IT Academy), мрежовата академия на Сиско (Cisco Networking Academy), ИТ Академичната програма на VMware (VMware IT Academy Program), примерни курсове и програми на водещи европейски и американски университети, както и многобройни материали от водещи технологични компании в областта на мрежите и комуникациите. Програмата предоставя на обучаемите уникални за страната лаборатории за провеждане на практическо обучение по проектиране, изграждане и управление на компютърни мрежи и разпределени ИТ системи.

Професионални компетенции

Обща характеристика на завършващите студенти: Програмата по разпределени системи и мобилни технологии е насочена към подготовка на ново поколение проектанти, разработчици и администратори на съвременни системи с разпределена и мрежова обработка и използване на мобилни комуникации. Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти, разработчици и администратори на сложни софтуерни системи. Предвиден е достатъчен обем от актуални по значение курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените системи с разпределена обработка, съхранение и пренасяне на данни. Ще бъдат основно разгледани съвременни езици и средства за изграждане на сървърни и мрежови приложения и интегрирането помежду им, за пренасяне и представяне на данни, както и за проектиране, изграждане и експлоатация на комуникационни системи и компютърни мрежи. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят програмните среди и средства за разработка на модули от разпределени системи и сървърни приложения, да експериментират с реални задачи от проектирането, създаването и поддържането на сложни разпределени и мрежови системи и архитектури, както и да приложат практически получените знания и умения в рамките на курсови задачи и проекти. Те ще имат професионална компетентност и умения за прилагането на системен подход при проектиране и управление на разпределени мрежи и системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната и телекомуникационната индустрия.

Общи умения: Завършилите програмата ще притежават знания и разбиране на съществените факти, концепции, принципи и теории, които са свързани с информатиката и особено с компютърни и комуникационни мрежи; използват тези знания при проектирането на компютърни мрежи и разпределени системи по начин, който демонстрира схващане на предимствата и недостатъците на различните варианти на проектиране; идентифицират и анализират критерии и спецификации, които са подходящи за идентифициране и решаване на специфични проблеми в областта на мрежите и комуникациите; прилагат подходящи теория, практики и средства за специфицирането, проектирането, разработването и оценяването на компютърните и информационните технологии.

Практически умения: Завършващите Разпределени системи и мобилни технологии трябва да придобият способности да: специфицират, проектират и създават компютърни мрежи и разпределени софтуерни системи прилагайки модерни облачни технологии и системи за виртуализация; работят в екипи и на проектен принцип; оценяват компютърните системи и мрежи в термините на наличните стандарти и спецификации; събират и прилагат нова информация от различни видове източници като учебници, ръководства, интернет; прилагат и разбират принципите и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии при проектирането и реализирането на компютърни мрежи и разпределени системи.

Допълнителни умения: Тези умения не засягат специфична, свързана с компютри, област от знанието. Те са средство за удовлетворяване на общите интереси на студентите в областта на компютрите. Тези умения включват способност да: правят кратки и ясни презентации пред различни аудитории за технически проблеми и решенията им; работят ефективно като член на екип от разработчици; разбират и обясняват качествените измерения на проблем; управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения.

Професионална реализация

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Те ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятелни проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните световни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни компютърни мрежи и системи.

По-конкретно, възможностите им за реализация са:

  • Специалисти в областта на съвременните технологии за изграждане на комплексни софтуерни решения и системите за управление на паралелни и разпределени изчислителни ресурси, компютърни мрежи, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, електронна търговия и други Интернет приложения.
  • Професионални проектанти и разработчици на съвременните софтуерни системи в областта на разпределените и мрежовите системи и мобилните комуникации, с умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Ръководители на сложни и големи проекти в информационните технологии, координирането и планирането на бизнес процесите в различните нива на управление в организациите от софтуерната и телекомуникационната индустрия.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти

проф. д-р Елиза Стефанова

ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 205
е-mail: eliza@fmi.uni-sofia.bg

Сайт на програмата: https://rsmt.fmi.uni-sofia.bg
Ръководство за дипломантите към катедра „Информационни технологии“