РЕШЕНИЯ на ДЕКАНСКИ СЪВЕТ във връзка със заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на МЗ и заповед № РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на СУ

  1. Всички дейности, свързани със завършване на семестъра, се провеждат съгласно утвърдения Академичен календар на СУ за уч. 2020/2021 г.
  2. Считано до 24 януари 2021 г. вкл. се забранява провеждането на присъствени занятия в зала и присъствени изпити и контролни в зала. 
  3. Препоръчително е всички изпити от зимната изпитна сесия да се проведат в електронна среда.
  4. Съгласно разпоредбите на МЗ е допустимо провеждане на присъствени семестриални изпити само за изпитите, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда. За да може да проведе такъв изпит, всеки преподавател в срок до 17.00 ч. на 20 януари 2021 г., следва да изпрати аргументирано и съгласувано със студентите заявление по електронната поща (на адрес ucheben@fmi.uni-sofia.bg за ОКС „Бакалавър“ и aniv@fmi.uni-sofia.bg за ОКС „Магистър“) за това, че изпитът включва практическа компонента.
  5. Поне три дни преди датата на всеки изпит, чрез организирана от преподавателя анкета в електронния курс в Moodle, студентите задължително заявяват дали ще се явят на изпит на съответната дата, независимо от формата на изпита.
  6. За провеждането на присъствените изпити в зала, преподавателят задължително изготвя списък на студентите, който предоставя на портиера на сградата и съпровожда студентите при влизането и излизането от сградата.
  7. Не се допускат присъствени изпити и занятия за студентите задочно обучение.
  8. При нови ограничителни мерки от страна на МЗ отпада възможността за присъствено провеждане на изпити в зала.
  9. Независимо от евентуално отпадане на някои от ограничителните мерки от страна на МЗ, предварително заявеният формат на изпита се запазва.