Семинар „Математическо моделиране”, 02.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 02.03.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа, инж. Георги Евтимов, ИИКТ-БАН, ще представи следния проблем:
Оптимален разкрой на 2D полигони.

Резюме. С развитието на лазерното рязане и масовото потребление на стоки темата за оптимален разкрой придобива още по-голяма актуалност в много индустриални производства. Това включва както минимизиране на потреблението на енергия и суровини, така и намаляване на използването на човешки труд. Решението на задачата за 2D разкрой на елементи може да се приложи както за голям брой детайли, така и за единични бройки. Типичен пример за това е строителната индустрия, производството на стоманени конструкции. Там обемите (теглата) на елеметите са значиелни. Затова всяка оптимизация ще води и до значителни икономии на средства и време.
Подходите за решаване на задачата са основно два:

  1. Планките (полигоните) се апроксимират до правоъгълници, които се разполагат оптимално върху даден полигон за запълване (стоманен лист);
  2. Планките (полигоните) се разполагат с точната им геометрия. 

Първият метод подробно е разработен през 70-те и 80-те години на миналия век. При методите, които прилагат апроксимиране до правоъгълник недостатъкът е, че при фигури, различни от правоъгълник, отпадъкът е доста голям. Този подход има ограничено приложение, но се използва доста масово и дава добри резултати в стъкларската и хартиената промишленост.