Семинар „Математическо моделиране”, 03.04.2019

На 03.04.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Велина Иванова ще  представи проблема:

Нагряване чрез магнитна индукция

Резюме: Магнитната индукция позволява ефективно, безконтактно и контролируемо генериране на топлина в електропроводими материали чрез променящи се във времето магнитни полета. Това явление се използва при втвърдяване на метални устройства от промишлени производители, както и при ежедневни приложения като индукционни котлони. Въпросите, които възникват, са какво е въздействието на входящата честота и на използваните материали върху процеса на нагряване. Ще бъде разгледан модел, описващ процеса, който е базиран на уравненията на Максуел и на уравнението на топлопроводността, както и две негови модификации, върху които са направени числените експерименти.