Семинар „Математическо моделиране” 05.06.2018

На 05.06.2018 г., вторник, от 13:15 до 15 часа в зала 501 ще се проведе извънреден семинар  "Математическо моделиране". Ще докладват резултатите си следните участници в семинара:

  • Мартин Ризов: Оптимално управление на обърнато махало.
    Резюме: Ще бъдат изложени основните понятия на теорията на автоматичното управление, описание на системата обърнато махало, математически модел, линеаризация, LQR (Linear Quadratic Regulator), симулация на системата и резултати.

  • Спасимир Нонев: „Параметрично изследване на ротор за класифициране на фини частици по метода на Изчислителната хидродинамика”. 

  • Денис Чолаков: „Калибриране на акселерометри”.