Семинар „Математическо моделиране”, 17.05.2019

На 17.05.2019, петък, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Милан Рашевски и доц. д-р Славчо Славчев от Института по механика, БАН,  ще представят проблема:

Топлообмен на вискозен ламинарен поток в плосък канал с горна пореста и долна твърда граница

Резюме. Намерени са точни решения на двумерните стационарни уравнения на Навие-Стокс и уравнението за енергията на вискозен ламинарен поток в полубезкраен плосък канал с долна твърда и горна пореста граница. Единият край на канала е затворен и има постоянна температура. Изследвани са случаите на издухване и всмукване на течността в канала. Разгледани са два случая на температурни гранични условия: 

  1. Равномерно линейно намаляване на температурата по двете граници на канала; 
  2. Линейно изменение на температурата по горната граница и адиабатична долна граница. 

 С помощта на разделяне на променливите динамичните и температурно уравнения са сведени до три обикновени диференциални уравнения за скоростта, налягането и температурата. Динамичната задача е решена за произволни положителни и отрицателни числа на Рейнолдс. Топлинната задача зависи от произведението  на числата на Рейнолдс и Прандтъл, поради което числено решение е намерено за число на Прандтъл равно на едно. Токовите линии и изотермите са изобразени графично за конкретни стойности на числото на Рейнолдс. За средни и големи числа на Рейнолдс се установява възвратен поток, който влияе в значителна степен на температурното поле.

Моля обърнете внимание, че семинарът ще бъде в ден - петък, по изключение!