Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбеляза патронния си празник с академично тържество- наградени преподаватели от ФМИ

Ноем.
25
Ноем./25 10:00

Ректорат, Аула

Кога: 
неделя, 25 Ноември, 2018 - 10:00
Къде: 

Ректорат, Аула

Носител на Голямата награда на Софийския университет за научна и изследователска дейност в областта на природоматематическите науки е чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов.

Кратко представяне на проф. Стефан Иванов
Проф. Стефан Иванов е роден на 1 юни 1957 г. в с. Енина. През 1982 г. получава магистърска степен по математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и руски език. Защитава докторска степен през 1987 г. с темата „Линейни свързаности върху гладко многообразие с допълнителни структури“ с научен ръководител ст.н.с. д-р Георги Ганчев. През 2006 г. става доктор на математическите науки в Алма матер с изследването си „Свързаности с антисиметрична торзия и специална холономия“.
От 1988 г. е асистент в Софийския университет, през 2000 г. става доцент, от 2008 г. е професор. От 2013 г. е професор и в Института по математика и информатика при БАН, а от 2014 г. е и член-кореспондент на Българската академия на науките.
Има 77 публикации, сумарен импакт фактор: IF = 78.397. Цитиран е 1544 пъти, h-index = 21, g-index = (брой статии)2 ≤ (брой на цитиранията им) = 36.
Научните интереси на проф. Стефан Иванов са в областта на римановата и комплексна диференциална геометрия, Ермитовите повърхнини и холоморфни векторни разслоения, почти Келерови 4-мерни многообразия, твисторни пространства, почти Ермитова геометрия, геометрия на почти контактни метрични многообразия и други.
Научен ръководител е на двама пост-докторанти, 7 докторанти и 16 дипломанти.
Участвал е в редица научни и организационни комитети на международни конференции и семинари. Изнасял е лекции в редица университети в Германия, Италия, Великобритания, Испания, САЩ и други.

Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет за 2018 г. получи гл. ас. д-р Мира Бивас.
Кратко представяне на д-р Мира Бивас
Д-р Мира Бивас е главен асистент в катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и в Института по математика и информатика на БАН. Има завършена магистърска степен по приложна математика (оптимизация) във Факултета по математика и информатика. През 2017 г. отново там защитава докторантура по математика (математически анализ) на тема „Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част“ с научен ръководител проф. Надежда Рибарска.
Води упражнения по ДИС1, ДИС2, математически анализ и функционален анализ.
Интересът на д-р Бивас към математиката датира от гимназиалните ѝ години и към днешна дата научните ѝ интереси са в областта на оптимизацията - негладък анализ, диференциални включвания и оптимално управление. Участвала е в редица научни конференции и семинари в България, Австрия и САЩ. Владее английски, немски и руски език.
Лауреат е на програмата на Л‘Ореал и ЮНЕСКО „За жените в науката“ за 2018 г. Проектът, с който д-р Бивас спечели стипендията е на тема "Тангенциална трансверсалност във вариационния анализ".

Информация за тържеството може да прочетете на сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"