Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2019/2020

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина.  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа  ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
ФМИ-Спорт 19_10+0+22Др.11111111
МЛПФилософия на математиката2+0+02,5Др.22222222доц. Владимир Сотиров
ИСДизайн и анализ на алгоритми — практикум0+0+33,5КП33333гл. ас Георги Георгиев
ИСКомпютърни архитектури (практ.)0+0+22,5КПсамо за 2к.само за 2к.доц. Стела Русева
ИТОперационни системи и офис приложения - практикум0+0+22,5КП2222гл.ас. М. Атанасова /ИТ
КИПрограмиране 1010+3+03,5КП1121Васил Люнчев
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. И0+0+22,5КПсамо за 2к.гл. ас. Н. Ангелова, 1-ва група Петър Събев, 2-ра група Петър Събев, 3-та група Данаил Димитров, 4-та група Стела Маринова
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КПсамо за 2к.1 поток (хонорувани): Ф. Янков, П. Скорчелиев, Ц. Енев, К. Вакъвчиев, Д. Добрев 2 поток (хонорувани): Б. Киров, Ц. Стоилова, Б. Иванов, Н. Станчев, Ц. Васев
КИСтруктури от данни-практикум -спец.ИС0+0+22,5КПсамо за 2к.П. Армянов + хонорувани
КИСУБД – практикум0+0+22,5КП3Р. Христова
КИУвод в програмирането - практикум-спец.ИС0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. Д. Димитров, Г. Минков (х), С. Иванов (х), Х. Илиев (х), П. Денков (х), М. Писина (х), Георги Стаменов (х), Александрина Ковачка (х), Даниел Шахънски (х), Петя Котова (х)
СтУвод в програмирането - практикум-спец.СИ0+0+22,5КПсамо за 1к.доц.д-р Ал.Димов
КИФункционално програмиране - практикум0+0+22,5КП333333Т. Трифонов, Г. Любенов (хон.)
АлгАлгебра 23+0+07М22гл. ас. д-р К. Табаков
АлгАлгебрична теория на числата3+0+07М232222доц. д-р А. Божилов
МРМАналитична механика3+1+08М333проф. Г. Бояджиев
АлгАритметични прогресии от прости числа3+0+07М222222гл. ас. д-р Т. Тодорова
МРМВариационен анализ3+0+07М33доц. Б. Георгиева
ЧМАВъведение в изчислителната биология3+0+07М33333333доц. Петър Рашков (хон.)
ГеомГрупи и алгебри на Ли4+0+08М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М22223222доц. Ася Русева
ГеомДиференциална геометрия 24+0+08М3 и 44доц. Богдан Александров
ДУДиференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple"2+0+27М33333333проф. Н. Попиванов (хон.)
МАДопълнение към курса по ДИС за компютърни специалности2+1+06М2222доц. П. Първанов
АлгИзбрани глави от Алгебрата II3+0+07М23322232екип от катедра “Алгебра”
АлгКодове и дизайни в полиномиални метрични пространства I3+1+07М33333333доц. д-р М. Стоянова
КАТКомплексен анализ - сп. МИ2+2+05М2гл.ас. Р. Йорданов
ГеомКрайни геометрии3+0+07М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Иван Ланджев
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М222222проф. Тинко Тинчев (л.), гл. ас. Стефан Герджиков (упр.)
КАТОбща топология3+1+08,5М11111111проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
ГеомПотоци на Ричи4+0+08М3 и 4проф. Стефан Иванов
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част4+0+08М3 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
КАТСеминар по топология3+0+07М11111111проф. Г. Димов
ЧМАСпециални функции и апроксимации3+0+06М444доц. Никола Найденов
АлгСъстезателна математика I3+0+07М11111111доц. д-р А. Божилов
ЧМАТеория на апроксимациите3+0+07М333333проф. Гено Николов
ВОИСТеория на вероятностите 22+2+07М44проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
ЧМАТеория на диференчните схеми3+0+07М33333проф. Татяна Черногорова (хон.)
МАТеория на екстремалните задачи3+0+07М33333доц. Б. Драганов
МЛПТеория на множествата2+2+07М23222проф. Тинко Тинчев (15 л., 15 упр.), гл. ас. Андрей Сариев (15 л., 15 упр.)
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие3+0+07М333доц. М. Каратопраклиева
АлгУвод в теория на графите (екстрeмални задачи)4+0+08М22222222проф. дмн Н. Ненов
МАУвод във функционалния анализ3+1+08.5М33333проф. Н. Рибарска
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения3+0+07М33проф. Татяна Черногорова (хон.), слято с Информатика
ЧМАЧислени методи за системи с разредени матрици3+2+19М33333проф. Светозар Маргенов (хон.)
КИАктивна информационна сигурност2+1+04ОКН3333д-р Георги Шарков
СТБлокови вериги – архитектури и приложения2+1+15ОКН3333доц. Петко Русков/доц. д-р Александър Димов
МЛПБързи алгоритми върху структури от данни2+2+05ОКН2222гл. ас. Стефан Герджиков
МЛПЕзици, автомати и изчислимост3+2+06ОКН2доц. Алескандра Соскова
СТИзкуствен интелект3+0+26ОКН333проф. Иван Койчев
МЛПИзчислимост и сложност3+2+09ОКН223222доц. Стела Николова
КИИзчислителна геометрия2+2+05ОКН23333доц. Бойко Банчев
ИСЛинукс системна администрация-I-системни услуги4+0+05ОКН22222222гл. ас Георги Георгиев
КИМодели за управление на качеството2+1+03,5ОКН3333д-р Георги Шарков
МЛПНекласически логики за информатика и изкуствен интелект4+0+06ОКН22222222проф. Димитър Вакарелов
КИПонятия и структури в езиците за програмиране2+0+25ОКН2222доц. Бойко Банчев
МЛПСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН23222гл. ас. Стефан Вътев
КИСофтуерна документация2+0+14ОКН3333д-р Стоян Велев
СТСъвременни комуникации2+1+15ОКН333333проф. Христо Кабакчиев/ Август Кабакчиев
МРМУвод в роботиката3+0+26ОКН2проф. Г. Бояджиев
ИСУвод в състезателното програмиране3+0+37ОКН1111докторант Владислав Харалампиев
СТУправление на знания2+0+25ОКН44доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова/х(СТ), Лилия Зографова/х(СТ)
КИФункционално програмиране2+2+05ОКН333Т. Трифонов, Д. Узунов (хон.)
ВОИСДискретна оптимизация3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (хон.)
ДУКвантова информатика3+0+07ПМ33333333доц. Н. Николов (хон.)
МРМКинематика2+1+04ПМ222222проф. Г. Бояджиев
КАТКомпютърно геометрично моделиране3+0+18,5ПМ22222222доц. К. Влъчкова
ДУМакроикономика 23+0+07ПМ3333д-р А. Василев (хон.)
ВОИСМатематическа екология2+0+05ПМ33333333доц. Й. Митев (хон.)
КАТМатематически модели във физиката4+0+09ПМ3333проф. Е. Христов
ВОИСМатематическо моделиране3+0+07ПМ2222222проф. М. Кръстанов
МРММеханика на флуидите3+0+07ПМ33гл. ас. Ц. Коцев
ВОИСОптимално управление3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
ВОИСОптимизационна теория на графите3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (хон.)
ВОИСРазклоняващи се процеси3+0+07ПМ44проф. М. Божкова
СТРазмити множества и приложения3+0+15ПМ4433доц. Олга Георгиева
ВОИСТеория на игрите3+0+07ПМ22222222проф. М. Кръстанов
ВОИСВероятностни модели2+0+05ПМ/Ст433проф. Л. Минкова
ВОИСМатематическа теория на финансовия пазар2+2+04ПМ/Ст3333333д-р Цветелин Заевски
ВОИСМашинно обучение и вероятностно моделиране2+0+27ПМ/Ст3333333д-р Светлин Пенков
ВОИСУвод в актюерството3+0+06ПМ/Ст443проф. М. Божкова, Снежана Йонева (хон)
ВОИСУвод във времеви редове2+0+25ПМ/Ст444доц. Весела Стоименова
ВОИСФинансови модели с шокови влияния на пазара3+0+05ПМ/Ст44444444доц. Дончо Дончев
ИСИзчислителна сложност3+2+07С33333333доц. Минко Марков
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 13+0+07С2222проф Е. Хорозов (хон.), доц. А. Живков
ВОИССеминар по Теория на вероятностите и математическа статистика2+0+05Ссамо за 3к.само за 3к.доц. Д. Дончев
ВОИССтатистическа лаборатория (семинар)0+2+25С3344444доц. В. Стоименова, Н. Николов (хон.)
ДУУчебен семинар по Частни диференциални уравнения3+0+07С33проф. Н. Попиванов (хон.)
СУ-Сл.Ф.Езикова култура2+1+03,5Х22222222проф. П. Осенова
СУ-ФФЕкзистенциална философия(на англ.езк)2+0+03,5Х22222222доц. К. Янакиев
СУ-БФЕкология и опазване на околната среда2+1+03,5Х22222222доц. А. Кенарова
ДеканатРуски език (за начинаещи)0+2+02Х22222222доц. Занглигер
КИGNU Системи0+2+26ЯКН2222проф. Владимир Димитров, Александър Велин
КИJavaScript за напреднали2+2+27ЯКН3333Александър Костов, Георги Димов, Георги Пенков, Илия Идакиев
СтАрхитектура и дизайн на игрови двигатели (game engines)3+2+06ЯКН2,3,42,3,42,3,42,3,4доц. Милен Петров/Никола Димитров
КИВградени и автономни системи2+0+25ЯКН4444проф. В. Георгиев
ИСДизайн и анализ на алгоритми3+2+06ЯКН33333гл. ас Добромир Кралчев
ИСДизайн и анализ на алгоритми (втора част)2+2+05ЯКН33333гл. ас. Георги Георгиев/гл. ас Добромир Кралчев
ИТЕзици и среди за обучение2+0+47ЯКН222222доц. д-р П. Бойчев /ИТ лаб: доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ
ИТКомпютърна графика с WebGL2+0+25ЯКН22222222доц. д-р П. Бойчев /ИТ
ИТОбектно-ориентирано програмиране с C# NET3+0+26ЯКН222322проф. д-р Евгений Кръстев/МРМ
ИТОбектно-ориентирано програмиране с Java3+0+26ЯКН22232проф. д-р Евгений Кръстев/МРМ
ИТОснови на компютърните мрежи1+0+46ЯКН4444444гл.ас. М. Атанасова /ИТ
ИТПланиране и управление на ИКТ-базирано обучение2+0+25ЯКН333333старши преп. Пенчо Михнев/ИТ
КИПрограмиране за iOS със Swift3+3+08ЯКН2222E. Атанасов, С. Билярски, Д. Иванов, П. Хайдушки, Б. Вушков
КИПрограмиране с Rust0+4+04,5ЯКН2222А. Радев
КИРазработка на Front-End Web2+0+25ЯКН22222222д-р Стоян Велев
ИТРазработка на уеб приложения и услуги със Spring Framework v52+0+25ЯКН22222мат. Т. Илиев (х) /ИТ
КИСкладове от данни и бизнес анализ3+0+15ЯКН4343Т. Кичуков
КИСъвременни Java технологии3+0+36ЯКН2222д-р Стоян Велев
КИУвод във виртуализационните технологии0+3+04ЯКН2222Филип Янков
КИУправление на иновативни софтуерни проекти1+2+04ЯКН3333д-р Стоян Велев