Технологии за обучение по математика и информатика

Професионално направление: 
1.3. Педагогика на обучението по …
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIL212113 Математика и информатика
Магистърска програма: 
Технологии за обучение по математика и информатика
Форма на обучение: 
редовно и задочно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Продължителност на задочна форма на обучение (брой семестри): 
4
Професионална квалификация: 
Магистър по математика и информатика - Технологии за обучение по математика и информатика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Филип Петров

Насоченост, образователни цели

Целта на програмата е да изгради висококвалифицирани педагогически кадри по математика и информатика, които могат: да прилагат ефективно в практиката съвременни методи за обучение по математика и информатика; да участват и ръководят научни разработки в областта на обучението по математика и информатика.

Обучение

Магистърската програма е ориентирана към бакалаври с учителска правоспособност по математика и информатика. В нея могат да кандидатстват и специалисти по математика/информатика с интереси в областта на образованието, които имат възможност да получат учителска правоспособност чрез допълнителна форма на обучение. Приемният изпит е тест (с избираеми отговори) в областта на елементарната математика. Кандидатсващите платено обучение може да бъдат приети и само по успех от дипломата за висше образование.

Професионални компетенции

Дипломиралите се магистри могат да преподават профилирана подготовка 11-12 клас във втора гимназиална степен, да разработват допълнителни модули за тази степен, да прилагат специфични форми на оценяване, да работят като директори на училища, експерти по математика и/или информатика, в научни институти и центрове, като автори на учебници, учебни помагала, образователни сайтове, електронни курсове и др.

Професионална реализация

Програмата дава база за продължаване на обучението чрез докторантура по методика на преподаването на математика и/или информатика и информационни технологии.

Учебен план

Прикачен файлРазмер
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 учебна година, редовно обучение158.93 KB
PDF icon За студентите, приети през 2023/2024 учебна година, задочно обучение160.93 KB
PDF icon За студентите, приети през 2022/2023 учебна година, редовно обучение343.03 KB
PDF icon За студентите, приети през 2022/2023 учебна година, задочно обучение344.29 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 учебна година, редовно обучение348.02 KB
PDF icon За студентите, приети през 2021/2022 учебна година, задочно обучение349.24 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 учебна година, редовно обучение161.98 KB
PDF icon За студентите, приети през 2020/2021 учебна година, задочно обучение163.11 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 учебна година, редовно обучение342.97 KB
PDF icon За студентите, приети през 2019/2020 учебна година, задочно обучение344.21 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 учебна година, редовно обучение228.31 KB
PDF icon За студентите, приети през 2018/2019 учебна година, задочно обучение228.9 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 учебна година, редовно обучение216.67 KB
PDF icon За студентите, приети през 2017/2018 учебна година, задочно обучение217.31 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 учебна година, редовно обучение376.85 KB
PDF icon За студентите, приети през 2016/2017 учебна година, задочно обучение377.39 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 учебна година, редовно обучение213.08 KB
PDF icon За студентите, приети през 2015/2016 учебна година, задочно обучение214.05 KB

Презентация

За информация и контакти

Ръководител: доц. д-р Филип Петров
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.:+359 2 8161 597
е-mail: filipp@fmi.uni-sofia.bg

Научен консултант: доц. д-р Таня Тонова