Вероятности, актюерство и статистика (на английски език)

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIA622215 Приложна математика
Магистърска програма: 
Вероятности, актюерство и статистика
Форма на обучение: 
задочно
Продължителност на задочна форма на обучение (брой семестри): 
4
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Вероятности, актюерство и статистика
Език на преподаване: 
Английски
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Марусия Божкова

Насоченост, образователни цели

Програмата е предназначена за кандидати, мотивирани да изучават вероятности и статистика с цел анализ на данни, моделиране и прогнозиране и предлага съответно обучение за реализацията им като статистици, актюери, анализатори на данни в многообразни сфери на обществената практика. За програмата могат да кандидатстват бакалаври от ФМИ, ФзФ, СтопФ, УНСС, ТУ и завършили сродни факултети, чието обучение включва необходимите знания по дисциплините: Теория на вероятностите и математическа статистика, Случайни процеси, Приложна статистика и Увод в актюерството. При необходимост учебният план на приетите магистранти може да бъде допълван с някои от изброените по-горе дисциплини. Приемът в програмата се извършва чрез събеседване по следните теми:

1. Основни понятия в теория на вероятностите, вероятностно пространство, случайни величини. Функция на разпределение, моменти;
2. Независимост. Условни вероятностни пространства. Многомерни разпределения;
3. Закони за големите числа. Централна гранична теорема;
4. Марковски вериги;
5. Оценяване на параметри на разпределения. Точкови и интервални оценки. Свойства;
6. Проверка на статистически хипотези. Лема на Нейман – Пирсън. Мощност;
7. Проста линейна регресия.

Целта на програмата е задълбочено изучаване на вероятностните и статистическите методи и съвременните им приложения, съчетано с използване на съвременните компютърни технологии и широк спектър от статистически софтуер. Програмата подготвя експерти в областта „462 Статистика“ според Класификацията на областите на образование и обучение (КОО – 2008) на НСИ, способни да провеждат авангардни статистически изследвания и проучвания в редица области като застраховане, финансови пазари, маркетинг, медицина, биология, информатика, фармация и др. с цел създаване на високотехнологични продукти. Програмата е единствената акредитирана от НАОА, която подготвя потенциални кадри за научна и академична кариера в областите вероятности и статистика и техните приложения на магистърско ниво с перспективи за обучение в докторантура по същата специалност. 

Обучение

Обучението в програмата се характеризира с използване на математически средства на равнище, сравнимо с това на обичайните университетски програми по стохастика. Завършилите успешно програмата ще бъдат способни да анализират, моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси, отчитайки случайния им характер, както и да създават и предлагат напълно функционални и пазарно ориентирани решения. Съчетанието на придобитите знания и умения позволява на завършилите студенти да заемат престижни работни места в производствени и академични организации както в България, така и в чужбина. Студентите могат да акцентират според своите интереси върху подчертано теоретична или практически ориентирана специализация. В практически ориентираната специализация се постигат умения за прилагане на съвременните статистически програми, позволяващи да се моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси със случаен характер. Предвиден е широк обхват и гъвкавост на третирания материал, с оглед на което програмата е разширена и за биолози, социолози, демографи, икономисти, философи, филолози и др. специалисти, чиито статистически умения и култура стават неизбежна част от бъдещата им професионална реализация. Важен приоритет на обучението в програмата представляват курсовете, които са част от подготовката и квалификацията на бъдещи актюери и финансови анализатори. Завършилите това направление могат да намерят своята реализация в: банки и бизнес организации; застрахователни дружества и фирми; държавната администрация; организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на финансовия мениджмънт и инвестирането.

Професионални компетенции

Професионалните компетенции на завършилите са свързани с изграждане на нова генерация специалисти по вероятности и статистика, способни да моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси, в които се проявяват елементи със случаен характер, и да създават напълно функционални и пазарно-ориентирани решения.

Програмата разкрива разнообразни възможности за професионално развитие, една от които е професията актюер. Актюерите анализират, проектират и управляват широк спектър от случайни ефекти и финансови рискове; предлагат практически решения на проблеми, свързани с последиците от бъдещи случайни събития. Актюерите чрез своя опит и експертно мнение управляват рисковете, свързани с животозастраховането, здравното осигуряване, имущественото застраховане, пенсионното осигуряване и презастраховане. Програмата осигурява предварителна подготовка и насоченост към основното образование на актюерите (Модули I и II от образователната програма на Българското актюерско дружество (БАД)) с крайна цел получаване на диплома от БАД, пълноправен член на Международната актюерска асоциация.

Професионална реализация

Квалификацията статистик дава знания и умения, необходими за една интересна и предизвикателна кариера. Наблюдава се нарастващо търсене на квалифицирани статистици, анализатори на данни с образование, което включва статистика, математика и информатика. Някои примерни направления за професионална реализация са: прогнозиране на тенденции в икономиката и пазара; пазарни проучвания на потребителското поведение и предпочитания; актюерски оценки и финансов анализ; събиране и анализиране на данни за подпомагане на правителствени политически решения и на държавната администрация; преподаване в училища и университети; планиране и анализ на клинични изследвания, отсяване (screening) на нови лекарствени средства, изследване на причини, разпространение и ефекти от заболяване; управление на процеси, надеждност на изделията и производствен експеримент; консултиране в областта на земеделието, екологията, лесовъдството и индустрията.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Вероятности, актюерство и статистика681.61 KB

За информация и контакти

проф. д-р Mарусия Божкова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 02 8161 578
e-mail: bojkova@fmi.uni-sofia.bg