Вградени системи

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII412114 Информатика
Магистърска програма: 
Вградени системи
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Вградени системи
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Васил Георгиев

Насоченост, образователни цели

Магистърската  програма  "Вградени  системи"  предвижда  овладяването  на  задълбочени  теоретични познания  в  областта  на  вградените  и  автономните  системи  и усвояването  на  разнообразни  практически умения, свързани с приложенията на методи, модели и технологии на компютърно-базирано наблюдение и  управление  на  процеси,  обработка  на  информация  от  интелигентни  сензорни  системи,  обработка  на мултимедийни и други поточни данни.

Обучение

В  учебния  план  са  включени  курсове  по  теоретичните  основи  на  изчисленията  за  нуждите  на автоматизираното  управление,  на  мултимедийната  компресия,  на  разпознаването  на  образи  и  още присъщи на вградените системи задачи. Друга част от курсовете е посветена на съвременните модели и  технологии  за  числова  и  символна  обработка  с  приложение  в информационните,  интелигентните, мобилните  и  автономните  системи  и  човеко-машинните  интерфейси  и  приложението  им  в  области като  компютърна  графика,  мултимедия,  роботика,  криптография,  системи  с  изкуствен  интелект, преносими  клиентски  системи  и  др.  Трети  компонент  на  програмата  са  курсовете,  свързани  с организация  на  системното  проектиране,  архитектурите,  базирани  на  услуги  и  други  съвременни технологични парадигми като големи бази от данни и компонентно-базирани системи.

Преддипломният стаж се провежда в най-успешните наши фирми с високотехнологична специализация в областта на вградените системи като НР-България, Джонсън Електроникс, Итеко и др., чиито водещи специалисти са и лектори на част от избираемите курсове в програмата.

Професионални компетенции

Програмата развива компетентност, практически познания и опит в насока анализ, проектиране, тестване и внедряване на системи във всички важни направления на вградените приложения и инфраструктура – системите за наблюдение и интелигентните сензори, автономните контролни системи и роботите, мултимедийните системи, мобилните клиентски устройства и приложения. Важна особеност на тази програма, произтичаща от спецификата на вградените системи, е подготовката на студентите за съвместно проектиране на системите като апаратна и програмна част или съответно настройка на приложенията към специфична производителност на изпълнителните платформи и инфраструктура.

Професионална реализация

Специалистите,  завършили  успешно  магистърската  програма  по  вградени  системи,  ще  могат  да приложат знанията и уменията си във водещи фирми в обширната и бързо развиваща се у нас област на вградените системи при проектирането на системи, както и в ръководството на проекти по изграждането или приложението на компютърно-базирана инфраструктура.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Вградени системи119.1 KB

За информация и контакти

проф. д-р Васил Георгиев
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 594
е-mail: v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg