Записване на новоприетите магистри, летен прием 2020/2021

Записване на приетите студенти: до 19.02.2021 г. (петък) вкл.
във ФМИ – отдел „Студенти“, каб.220 (приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
Влиза се само по един - титулярят или един негов представител. Задължително да се спазва дистанция от 1.5 м.

Необходими документи за записване:

  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
  • В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал
  • Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата на ФМИ, 1 етаж);
  • Две снимки с паспортен формат;
  • Документ за платена семестриална такса за обучение; ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ* ;
  • Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ ако студентът желае да я придобие /формулярът на електронната студентска карта се попълва онлайн и се разпечатва/. Таксата за ISIC студентска карта също се заплаща по банков път - 15 лв за редовно обучение, 10 лв. за задочно обучение.
  • Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ /формулярът на електронната студентска карта се попълва онлайн и се разпечатва/.

Семестриални такси за обучение на магистри –учебна 2020/21г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.

ред. об.

Приложна математика

Освободени от такса

840 лв.

Информатика

450 лв.

1100 лв.

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление 
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD

Или

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 
BIC: BNBGBGSD

Въвеждането на записаните студенти в информационната система СУСИ става след приключване на кампанията по прием и изисква технологично време от 2 дни. Моля изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време.