Записване на новоприетите на второ класиране магистри, зимен прием 2020/2021

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 8 октомври 2020 г. след 14 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 9, 12 и 13.10.2020 г.  във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00  и  13:00 – 16:00 ч.).

Необходими документи за записване:

  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
    В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал;
  • Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата на ФМИ);
  • Две снимки с формат 4/6 сантиметра;
  • Документ за платена семестриална такса за обучение, ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ*;
  • Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ , ако студентът желае да я придобие /формулярът на електронната студентска карта се попълва онлайн и се разпечатва/. Таксата за ISIC студентска карта също се заплаща по банков път - 15 лв за редовно обучение, 10 лв. за задочно обучение. 

Семестриални такси за обучение на магистри –учебна 2020/21г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.*

ред. об.

Запл.*

зад. Об

Математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Приложна математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Математика и информатика

Освободени от такса

500 лв.

250 лв.

Информатика

450 лв.

1100 лв.

-

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление 

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC: BNBGBGSD

Или

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 

BIC: BNBGBGSD

Въвеждането на записаните студенти в ИС СУСИ става след приключване на кампанията по прием (вкл. второ класиране) и изисква технологично време от 2 дни. Моля изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време.