Предстоящи Първи етап на класиране и записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ, 2019/2020 уч. г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Информация за Първи етап на класиране на приетите кандидат-магистри, прием 2019  ще бъде обявена до 24.09.2019г. на сайта на ФМИ.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Кандидатите, приети по второ или следващо желание, трябва  да се запишат или да потвърдят участие във втори етап на  класиране. Непотвърдилите или незаписалите се в определените срокове кандидати отпадат от следващото класиране.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 25.09.2019 г. до 27.09.2019 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00  и  13:30 – 16:00 ч.).

Необходими документи за записване:

 • Оригинал от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
  В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. 
  Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал
 • Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата на ФМИ);
 • Три снимки с формат 4/6 сантиметра;
 • Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Таксите могат да се заплащат:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ


Годишни такси за обучение на магистри –учебна 2019/20г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.*

ред. об.

Запл.

зад. Об

Математика

800 лв.

1680 лв.

-

Приложна математика

800 лв.

1680 лв.

-

Математика и информатика

400 лв.

1000 лв.

500 лв.

Информатика

800 лв.

2200 лв.

-

*За обучение на чужд език таксата се умножава с коеф. 1,5