Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебната 2017/2018 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

Първо класиране (само по държавна субсидия) до 26.09.2017 г.

Срокът за записване на студентите, приетите на 1-во класиране, е 27 и 28.09.2017 г. в стая 220 на ФМИ

Второ класиране до 6.10.2017 г.

Срокът за записване на студентите, приети на 2-ро класиране, е до три работни дни от издаване на заповедта на Ректора в стая 220 на ФМИ.

Необходими документи за записване:

 1. Копие от диплома за висше образование (ако не е приложена при кандидатстването). Ако предстои издаване на дипломата, се задължавате да предоставите копие от нея в определен срок;
 2. Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 3. Три снимки във формат 4/6 сантиметра;
 4. Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Таксите могат да се заплащат:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
  EASY PAY – без код, като банков превод
  EPAY- без код, като банков превод


Годишни такси за обучение на магистри –учебна 2017/18г.

специалност

Държавна субсидия(ДС)*

ред. об.

Запл.

ред. об.

Държавна субсидия(ДС)* зад. об.

Запл.

зад. Об

.

Математика

800 лв.

1680 лв.

не се провежда обучение

не се провежда обучение

Приложна математика

800 лв.

1680 лв.

не се провежда обучение

1680 лв.

Математика и информатика

400 лв.

1000 лв.

300 лв.

500 лв.

Информатика

800 лв.

2200 лв.

не се провежда обучение

не се провежда обучение