Заповед РД19-214 от 12.06.2020 на Ректора на СУ "Св. кл. Охридски"