Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2017/18 уч.г.

ОКС "бакалавър" Избираеми дисциплини 2017/2018 уч.г., зимен семестър

  

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

   Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималния курс,

   за който се чете избираемата дисциплина

   Свободно избираеми

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Вл. Сотиров
КИ СУБД – практикум 0+0+2 2,5 КН 3 доц. Радослава Христова
ИС Дизайн и анализ на алгоритми-практикум 0+0+3 3,5 КП 3 3 3 3 3 гл. ас. Г. Георгиев / ИС
ИС Компютърни архитектури (практ.) 0+0+2 2.5 КП само за 2к. само за 2к. доц. С. Русева
ИТ Операционни системи и офис приложения -практикум 0+0+2 2,5 КП 2 2 2 2 гл.ас. М. Атанасова
ЧМА Приложения на математиката-практикум 0+0+3 4 КП 1 1 1 1 1 1 1 1 ас. Т. Иванов, Г. Люцканова-Жекова
КИ Програмиране 101 0+3+0 3,5 КП 1 1 2 1 Васил Люнчев
ИС Софтуерни архитектури -практикум 0+0+2 2.5 КП само за 4к. доц. Д. Биров
КИ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. И 0+0+2 2,5 КП само за 2к. гл. ас. П. Армянов, ас. Д. Петкова
КИ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. КН 0+0+2 2,5 КП само за 2. доц. Трифон Трифонов
КИ Структури от данни-практикум-спец.ИС 0+0+2 2,5 КП само за 2к. доц. И. Станев, Емил Димитров Тодоров (1), Емил Младенов Илиев (1), Димитър Росенов Узунов (2), Дарко Данчев (2), Стоян Иванов Иванов (3), Николай Любомиров Матеев (3), Дарина Веселинова Кръстева (4), Георги Димитров Кожухаров (4)
СТ Телекомуникации и среда за разработка на мобилни услуги-ОТПАДА! 10+8+12 2 КП 2 2 2 2 Даниела Лозанова Мицова
КИ Увод в програмирането-практикум-спец.ИС 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. Димитър Димитров
КИ Функционално програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП 3 3 3 3 3 3 доц. Т.Трифонов
Алг Algebra 2 3+0+0 7 М 2 гл.ас. Д.Радкова, гл.ас. К. Табаков
Алг Algebra 2 (in english) 3+1+0 5 М 2 3 2 2 2 проф. А. Каспарян
Алг Алгоритмични методи за решаване на екстрeмални задачи в теория на Ramsey 2+0+2 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. дмн Н. Ненов,Ал. Биков
МРМ Аналитична механика 3+1+0 8 М 3 3 3 проф. Г. Бояджиев
МРМ Вариационен анализ 3+0+0 7 М 3 3 гл. ас. А. Стефанов
ЧМА Въведение в изчислителната биология 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Петър Рашков
Геом Дескриптивнагеометрия 3+0+0 7 М 2 2 2 3 2 2 2 доц. А. Русева
Геом Диференциална геометрия 2 4+0+0 8 М 3 и 4 4 доц. Б. Александров
ДУ Диференциални уравнения и приложения с Mathematica, Matlab или Maple 2+0+2 7 М 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев
МА Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности 2+1+0 6 М 2 2 2 2 доц. П. Първанов
ДУ Интегрируеми системи 3+0+0 7 М 2 2 проф. Е. Хорозов
ДУ Квантова теория на полето и елементарните частици 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Николай Митов Николов
Алг Кодове и дизайни в полиомиални метрични пространства 3+0+0 5 М 3 3 3 3 3 3 доц. М. Стоянова
КАТ Комплексен анализ - сп. МИ 2+2+0 5 М 2 гл.ас. Р. Йорданов
МЛП Логическо програмиране 3+0+2 9 М 2 2 2 2 2 2 проф.Т.Тинчев,Б.Ризов
ЧМА Монте Карло изчисления с Python 2+0+0 5 М 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Ст. Димова, мат. Ал. Маразов
КАТ Обща топология 3+1+0 8.5 М 1 1 1 1 1 1 1 1 проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
Геом Потоци на Ричи 4+0+0 8 М 3 и 4 проф. С. Иванов
Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част 4+0+0 8 М 3,4 3,4 проф. С. Иванов
КАТ Семинар по топология 3+0+0 7 М 1 1 1 1 1 1 1 1 проф. Димов
ДУ Случайни матрици 3+0+0 7 М 2 2 проф. Е. Хорозов
ЧМА Специални функции и апроксимации 3+0+0 6 М 4 4 4 доц. Н. Найденов,
ДУ Специални функции и приложения 2+2+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 доц. М. Каратопраклиева
ЧМА Сплайн функции и приложения 3+0+0 5 М 3 3 3 3 3 доц. Н. Найденов
МА Състезания по математика за студенти - 1 част 3+0+0 7 М 1 1 1 1 1 1 доц. В. Бабев
ЧМА Теория на апроксимациите 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2+0 7 М 4 4 проф. М. Божкова
ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 проф. Т. Черногорова
МА Теория на екстремалните задачи 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 доц. Б. Драганов
МЛП Теория на множествата 2+2+0 7 М 2 3 2 2 2 проф. Т.Тинчев
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+0+0 7 М 3 3 3 доц. М. Каратопраклиева
Алг Увод в теория на графите (екстрeмални задачи) 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. дмн Н. Ненов
МА Увод във функционалния анализ 3+1+0 8.5 М 3 3 3 3 3 проф. Н. Рибарска
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0 7 М 3 3 проф. Т. Черногорова
ЧМА Числени методи за системи с разредени матрици 3+2+1 9 М 3 3 3 3 3 проф. Св. Маргенов
КИ Активна информационна сигурност 2+1+0 4 ОКН 3 3 3 3 д-р Георги Шарков
МЛП Бързи алгоритми върху структури от данни 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 гл.ас.П. Митанкин, гл.ас.Ст. Герджиков
ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0+0 3,5 ОКН 4 4 4 4 доц. К. Спасов
МЛП Езици,автомати и изчислимост 3+2+0 6 ОКН 2 доц. А. Соскова
СТ Изкуствен интелект 3+0+2 6 ОКН 3 3 3 проф. И. Койчев
МЛП Изчислимост и сложност 3+2+0 9 ОКН 2 2 3 2 2 2 доц. С.Николова, ас.С. Вътев
КИ Изчислителна геометрия 2+0+2 5 ОКН 2 3 3 3 3 доц. Бойко Банчев
КИ Модели за управление на качеството 2+1+0 3,5 ОКН 3 3 3 3 д-р Георги Шарков
МЛП Некласически логики за информатика и изкуствен интелект 4+0+0 6 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Д. Вакарелов
КИ Понятия и структури в езиците за програмиране 2+0+2 5 ОКН 2 2 2 2 доц. Бойко Банчев
КИ Разработка на техническа документация и информационна архитектура 2+0+1 4 ОКН 3 3 3 3 д-р Стоян Велев, Добринка Стефанова, Екатерина Митова
МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН 2 3 2 2 2 доц. С. Николова
СТ Съвременни комуникации 2+1+1 5 ОКН 3 3 3 3 3 3 проф. Хр. Кабакчиев, А. Кабакчиев СТ (х)
ИС Увод в състезателното програмиране - ОТПАДА! 3+0+3 7 ОКН 1 1 1 1 гл. ас. Г. Георгиев / ИС
СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН 4 4 4 4 4 доц. Е. Гурова, М. Драгомирова, Л. Зографова
КИ Функционално програмиране 2+2+0 5 ОКН 3 3 3 доц. Т. Трифонов
ДУ Динамично смятане върху времеви скали и приложения 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 гл. ас. С. Георгиев
ВОИС Дискретна оптимизация 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Янев
ДУ Квантова статистика и квантова информатика 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Николай Митов Николов
МРМ Кинематика 2+1+0 4 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев
КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8,5 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. К. Влъчкова
ДУ Макроикономика 2 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 д-р А. Василев
ВОИС Математическа екология 2+0+0 5 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Й. Митев
КАТ Математически модели във физиката 4+0+0 9 ПМ 3 3 3 3 проф. Е. Христов
ВОИС Математическо моделиране 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 проф. М. Кръстанов
ЧМА Метод на крайните елементи-алгоритмични основи 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. С. Димова, ас. Т. Иванов
МРМ Механика на флуидите 3+0+0 7 ПМ 3 3 Ц. Коцев
ДУ Модели на молекулна и популационна еволюция 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Тошко Боев, гл. ас. Георги Георгиев
ВОИС Оптимално управление 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
ВОИС Оптимизационна теория на графите 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Янев
ВОИС Разклоняващи се процеси 3+0+0 7 ПМ 4 4 проф. М. Божкова
СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ 4 4 3 3 доц. О. Георгиева
ВОИС Теория на игрите 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. М. Кръстанов
ДУ Теория на полугрупите и приложения 2+2+0 7 ПМ 3 3 3 3 гл.ас. С. Георгиев
ВОИС Увод в актюерството 3+0+0 6 ПМ / Ст 4 4 3 доц. Пл. Матеев, Сн. Костова
ВОИС Увод във времеви редове 2+0+2 5 ПМ / Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Вероятностни модели 2+0+0 5 ПМ/ Стат 4 3 3 проф. Л. Минкова
ВОИС Финансови модели с шокови влияния на пазара 3+0+0 5 ПМ/Ст 4 4 4 4 4 4 4 4 доц. Д. Дончев
ИС Изчислителна сложност 3+2+0 7 С 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. М. Марков, гл. ас. Г. Георгиев /ИС
ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 3+0+0 7 С 2 2 2 2 проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев
ВОИС Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика 2+0+0 5 С само за 3к. само за 3к. проф. М. Божкова, доц. Д. Дончев
ВОИС Статистическа лаборатория (семинар) 0+2+2 5 С 3 3 4 4 4 4 4 доц. П. Матеев, гл.ас. Н. Даскалова
ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0+0 7 С 3 3 проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев
СУ-Сл.Ф. Езикова култура 2+1+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. П. Осенова
СУ-ФФ Екзистенциална философия(на англ.езк)-ОТПАДА! 2+0+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. К. Янакиев
СУ-БФ Екология и опазване на околната среда 2+1+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. А. Кенарова
Деканат Руски език 0+2+0 2 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. В. Занглигер
КИ GNU системи 0+1+1 6 ЯКН 2 2 2 2 проф. Владимир Димитров, Александър Велин
КИ JavaScript за напреднали 2+2+2 7 ЯКН 3 3 3 3 Георги Пенков, Илия Идакиев
КИ Вградени и автономни системи 2+0+2 5 ЯКН 4 4 4 4 проф. Васил Георгиев
ИС Дизайн и анализ на алгоритми 3+2+0 6 ЯКН 3 3 3 3 3 гл. ас. Д. Кралчев
ИС Дизайн и анализ на алгоритми (втора част) 2+0+2 5 ЯКН 3 3 3 3 3 гл. ас. Георги Георгиев
ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН 2 2 2 2 2 2 доц. П. Бойчев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Компютърна графика с WebGL 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 доц. П. Бойчев
ИС Мрежова Сигурност 1 - основи на мрежите - ОТПАДА! 2+0+0 5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 3 гл. ас. Георги Георгиев
ИТ Обектно-ориентирано програмиране с C. NET 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 3 2 2 доц. Е. Кръстев
ИТ Обектно-ориентирано програмиране с Java 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 3 2 доц. Е. Кръстев,Георги Харизанов
ИС Облачни технологии и архитектури 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 гл.ас. Г. Неделчева
ИТ Основи на компютърните мрежи 1+0+4 6 ЯКН 4 4 4 4 4 4 4 проф. К. Стефанов гл.ас. М. Атанасова
КИ Основи на разработката на приложения в облачна среда 2+2+0 5 ЯКН 3,4 3,4 3,4 3,4 доц. Атанас Семерджиев
КИ Практическо въведение в Machine Learning с Python 2+2+0 3,5 ЯКН 4 4 4 4 4 4 4 4 Николай Бачийски
КИ Програмиране за iOS със Swuift 3+3+0 8 ЯКН 2 2 2 2 Емил Атанасов, Спас Билярски
КИ Програмиране с Rust 0+4+0 4,5 ЯКН 2 2 2 2 Николай Цветинов, Андрей Радев
КИ Разработка на Front-End Web 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 д-р Стоян Велев
СТ Разработка на модулно базирани CAD системи 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 д-р Божидар Станчев
КИ Складове от данни и бизнес анализ 3+0+1 5 ЯКН 3 Тодор Кичуков
КИ Съвременни Java технологии 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 2 д-р Стоян Велев
КИ Уеб програмиране с Microsoft Azure и C.NET 2+0+0 3,5 ЯКН 3 3 3 3 Драгомир Драганов, Сава Вараджаков
Геом Групи и алгебри на Ли 4+0+0 8 М 3,4 3,4 3,4 доц. Б. Александров
КИ Управление на иновативни софтуерни проекти 1+2+0 4 ЯКН 3,4 3,4 3,4 3,4 д-р Стоян Велев
Геом Крайни геометрии 3+0+0 7,5 M 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Иван Ланджев, доц. Ася Русева
Геом Въведение в потоци на Ричи, неравенство на ЛИ-Яу 4+0+0 8 M 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 проф. дмн Стефан Иванов

   Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ  (следете за техните срокове и условия).   Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.

Избираеми дисциплини по списък № .... от учебните планове на специалностите, предлагани през зимен семестър на 2017/2018 уч. г.

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
ЧМА Числени методи 2+0+2 5 2 доц. В. Гушев, ас. Т. Иванов
Алг Алгебра 2 3+0+0 7 2 гл. ас. Д. Радкова, гл. ас. К. Табаков
ВОИС Изследване на операциите 2+1+1 5 2 доц. Н. Златева, упр. А. Попова, В. Черногоров
ДУ Диференциални уравнения 2+0+2 7 2 доц. Т. Попов
МЛП Теория на множествата 2+2+0 7 3 проф. Т.Тинчев
МЛП Изчислимост и сложност 3+2+0 9 3 доц. С.Николова, ас.С. Вътев
МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 3 доц. С. Николова
ДУ Диференциални уравнения 2+2+0 5 2 гл. ас. Г. Георгиев
МА Математически анализ 2+2+0 5 2 доц. В. Бабев
ИТ Операционни системи и офис приложения -практикум 0+0+2 2,5 2 гл.ас. М. Атанасова
КАТ Комплексен анализ - сп. МИ 2+2+0 5 2 гл.ас. Р. Йорданов
ИТ Компютърна графика с WebGL 2+0+2 5 2 доц.П.Бойчев
ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2+0 5 3 проф. К. Банков
ИТ Офис технологии - практикум 0+0+4 5 3 ас. Д. Томова
Геом Дескриптивна геометрия 3+0+0 7 3 доц. А. Русева
ИТ Уеб програмиране 2+0+3 6 3 ас. Ат. Георгиев
ИТ Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 2+0+2 5 4 ас. Т. Зафирова-Малчева
ОМИ СОТ (Съвременни образователни технологии) 2+2+0 5 4 доц. Т. Тонова, гл. Н. Николова
ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ИТ Основи на компютърните мрежи 1+0+4 6 4 проф. К. Стефанов гл.ас. М. Атанасова
ЧМА Числени методи 2+0+2 5 2 доц. В. Гушев, ас. Т. Иванов
ВОИС Изследване на операциите 2+1+1 5 2 доц. Н. Златева, упр. А. Попова, В. Черногоров