Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2017/18 уч.г. ОКС "Магистър" Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2017/18 уч.г.
Навигация
 

ОКС "Магистър" Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2017/18 уч.г.

Необходимо е да се "логнете" на сайта, за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини.

Колона "МП"  е за магистърските програми, за които съответната дисциплина е избираема.

Легенда на съкращенията за наименование на магистърска програма:

АГТ - Алгебра, геометрия и топологияБМИ - Био- и медицинска информатикаВС - Вградени системиВАС спец.Вероятности, актюерство и статистика-спецВАС неспец. Вероятности, актюерство и статистика-неспецДАС - Дискретни и алгебрични структури, ЕОб - Електронно обучениеЕБ на англ.- Electronic BusinessЕБиЕУЕлектронен бизнес и електронно управлениеЗИКСМ - Защита на информацията в компютърните системи и мрежиИзкИнт - Изкуствен интелектИИОЗИзвличане на информация и откриване на знанияИС - Информационни системиИТУПИнформационно-технологични услуги и проекти, КомпГраф - Компютърна графика, КомпЛингв - Компютърна лингвистикаИМиММ - Изчислителна математика и математическо моделиране, ЛА англ.Logic and Algorithms, ЛиА - Логика и алгоритмиММИ - Математическо моделиране в икономикатаМР - Мехатроника и роботикаОпт - ОптимизацияРСМТ - Разпределени системи и мобилни технологииСТ - Софтуерни технологииТЗИТехнологии за знания и иновацииТОМИТехнологии за обучение по математика и информатикаУМФ - Уравнения на математичната физика.

 


МП Дисциплина Преподавател забележка
1
ЕБ на англ. Advanced Web Programming доц. д-р Димитър Биров
2
ЕБиЕУ Agile процеси и гъвкави методологии Никола Богданов
3
ЕБиЕУ Business Intelligence на фирма гл. ас. д-р Румяна Антонова
4
ДАС Fundamentals of Algorithms доц. Минко Марков, гл. ас. Г. Георгиев
5
ИзкИнт, КомпГраф VRML (X3D) проф. Владимир Димитров с МП ИС 1 к.
6
ИзкИнт, КомпГраф XML програмиране доц. Павел Павлов с бакалаври ИС 3-ти курс
7
РСМТ Автоматизиране на администрирането Георги Георгиев, Георги Иванов
8
РСМТ Администриране на IIS сървър Георги Георгиев, Ангел Луизов
9
РСМТ Администриране на SQL сървър за бази данни - 1 част Георги Георгиев, Калоян Косев, Лора Ангелова
10
РСМТ Администриране на Линукс в облак Георги Георгиев, Александър Велков
11
РСМТ Администриране на Майкрософт сървъри Георги Георгиев
12
РСМТ Администриране на публичен облак Георги Георгиев, Иван Нешев, Георги Новтеков
13
РСМТ Администриране с групови политики Георги Георгиев, Борислав Тонев
14
АГТ, ДАС Алгоритмични методи за решаване на екстремални задачи в теория на Ramsey проф. дмн Недялко Ненов с бакалаври ИД
15
ЕБиЕУ Анализ и управление на изискванията на клиентите Весел Гагов
16
ИИОЗ, ТЗИ Архитектури на софтуерни системи доц. Александър Димов с МП СТ 1 к.
17
АГТ Базиси на Грьобнер проф. д-р Азнив Каспарян
18
ЕБ на англ. Бизнес математика 1 (Линейна алгебра) Business Mathematics 1 (Linear Algebra) доц. д-р Мая Стоянова
19
ЕБ на англ. Бизнес математика 3 (Графи и алгоритми) Business Mathematics 3 (Graphs & Algorithms) доц. д-р Минко Марков
20
БМИ Биомеханика и реология доц. д-р Лилия Владимирова
21
ЛиА-инф, ИзкИнт Бързи алгоритми върху структури от данни гл. ас. д-р Стефан Герджиков с бакалаври ИД,
МП КомпЛингв 1 к.
22
РСМТ, БМИ, ИзкИнт, МР Вградени и автономни системи проф. Васил Георгиев с бакалаври ИД,
МП ВС 1 к.,
МП КомпГраф 1 к.
23
ВАС неспец.,
 ВАС спец.
Вероятностни методи в комбинаториката гл. ас. Е. Каменов
24
ММИ Вероятностни модели проф. Леда Минкова
25
ИМиММ Въведение в изчислителната биология
с бакалаври ИД
26
ЗИКСМ Въведение в криптографията и сигурността на данни проф. В. Целков
27
РСМТ Въведение в мрежовата сигурност Георги Георгиев, Йордан Парашкевов
28
БМИ Въведение в органичната химия доц. Станимир Стоянов
29
АГТ Въведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яу чл. кор. проф. дмн Стефан Иванов с бакалаври ИД
30
БМИ Въведение в програмирането проф. д-р Евгений Кръстев факултативна
31
БМИ Въведение към бази данни проф. д-р Евгений Кръстев факултативна
32
АГТ Геометрия и топология доц. д-р Ангел Живков
33
АГТ Геометрия на диференцируемите многообразия доц. д-р Симеон Замковой
34
ВС Въведение в науката за данни проф. Владимир Димитров с МП ИС 1 к.
35
АГТ Групи и алгебри на Ли доц. д-р Богдан Александров с бакалаври ИД
36
АГТ Дескриптивна геометрия доц. д-р Ася Русева с бакалаври ИД
37
ДАС, Опт Дискретна оптимизация
с бакалаври ИД
38
АГТ Диференциална геометрия 2 доц. д-р Богдан Александров с бакалаври ИД
39
АГТ, УМФ Диференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab и Maple проф. дмн Недю Попиванов с бакалаври ИД
40
ДАС Елементи от алгебричната геометрия

41
ЗИКСМ Злонамерен софтуер (Malware) доц. Д. Полимирова
42
БМИ, ИзкИнт, РСМТ, СТ Извличане на информация проф. Иван Койчев с МП ИИОЗ 1 к.
43
РСМТ Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура Георги Георгиев, Борислав Варадинов
44
ДАС, ИИОЗ Изкуствен интелект проф. Иван Койчев с бакалаври КН 4 к. 1 п. или 2 п.
45
ДАС, ЛиА-инф Изчислимост и сложност
с бакалаври ИД
46
ИзкИнт, ИИОЗ Изчислителна геометрия доц. Бойко Банчев с бакалаври ИД,
МП КомпГраф 1 к.
47
ДАС, Опт Изчислителна сложност доц. М. Марков с бакалаври ИД

48
СТ, РСМТ Интегриране на разпределени системи проф. С. Илиева, доц. Д. Петрова-Антонова
49
ЗИКСМ, ТЗИ Интернет технологии и уеб програмиране доц. М. Петров
50
ИС Информационни системи – теория и практика проф. Владимир Димитров с бакалаври ИС 2 к.
51
ТОМИ, ТОМИ задочно Информационни технологии в обучението по математика гл.ас. Т. Витанов
52
ЕОб,
ЕОб задочно
ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности ас. д-р Теменужка Малчева с бакалаври МИ 4 к.
53
АГТ, ДАС Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства доц. д-р Мая Стоянова с бакалаври ИД
54
ИМиММ Компютърна графика
с бакалаври И 4 к.
55
ЗИКСМ Компютърна сигурност проф. Н. Синягина
56
РСМТ Компютърни архитектури Георги Георгиев
57
РСМТ Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги Георги Георгиев, Иван Минчев, Георги Славов
58
АГТ, ДАС Крайни геометрии доц. д-р Ася Русева проф. дмн Иван Ланджев с бакалаври ИД
59
АГТ, ДАС Крайни полета и пермутационни групи доц. д-р Евгения Великова
60
АГТ, Опт Линейни диференциални оператори доц. д-р Йордан Йорданов
61 БМИ Линукс и езици за програмиране в биоинформатиката доц. д-р Димитър Василев
62
ММИ Макроикономика 2 Андрей Василев – 10 лекции, доц. Йордан Йорданов – 5 лекции с бакалаври ИД
63
ММИ Математически модели в икономиката доц. Йордан Йорданов
64
ИМиММ Математически модели във физиката
с бакалаври ИД
65
Опт Математическо моделиране
с бакалаври ИД
66
ВС,
ИИОЗ,
ИТУП,
МР
Машинно самообучение доц. Агре с МП ИзкИнт
67
ЕБ на англ. Международен маркетинг и брандинг International Marketing and Branding доц. д-р Милош Милованчевич
68
ИМиММ, УМФ Метод на крайните елементи - алгоритмични основи
с бакалаври ИД
69
ЕОб,
ЕОб задочно
Методи за оценяване в електронното обучение проф. д-р Кирил Банков
70
ТОМИ, ТОМИ задочно Методи за работа с талантливи ученици проф. Иван Тонов
71
БМИ Методи на медицинската физика доц. д-р Геновева Златева
72
ИМиММ Монте Карло изчисления с Python
с бакалаври ИД
73
ЕБ на англ. Мрежи и комуникации Networks and Communications д-р Елиор Вила
74
РСМТ Мрежови системи за съхраняване на данни Цветан Папазов, Елица Влайкова
75
ЗИКСМ, РСМТ Мрежово програмиране на Java доц. Милен Петров
76
ТОМИ, ТОМИ задочно Некласически теории на тестовете проф. Кирил Банков
77
ЛА на англ. Непротиворечивост и независимост в теория на множествата Consistency and Independence in Set Theory проф. Тинко Тинчев
78
РСМТ, ИИОЗ Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи проф. Боян Бончев с МП СТ
79
ЕОб, ЕОб
задочно,
ТОМИ, ТОМИ задочно
Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му ас. д-р Николина Николова
80
ЕОб, ЕОб
задочно,
МР, РСМТ
Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET проф. д-р Евгений Кръстев с бакалаври ИД
81
МР Обработка на изображения

82
АГТ, Опт Обща топология проф. Георги Димов с бакалаври ИД,
за АГТ - факултативна
83
ВАС неспец.,
ВАС спец.,
ММИ, Опт
Оптимално управление проф. М. Кръстанов с бакалаври ИД
84
ДАС, Опт Оптимизационна теория на графите
с бакалаври ИД
85
ЕБиЕУ,
ЕБ на англ.,
СТ, ТЗИ
Организационно поведение и развитие/Organization Behaviour and Development Красимир Димитров
86
РСМТ Основи на администрирането Георги Георгиев
87
ЗИКСМ Основи на сигурността I проф. Димитров с МП ИС
88
ЗИКСМ Основи на сигурността II проф. Димитров с МП ИС
89
ВАС неспец.,
ВАС спец.,
ММИ
Планиране на експеримента доц. В. Стоименова
90
ИзкИнт Подходи за обработка на естествен език проф. Галя Ангелова с МП ИИОЗ
91
РСМТ Практикум Cisco академия 2 проф. Красен Стефанов с МП ЗИКСМ 1 к.
92
ВС Преддипломен курсов проект проф. д-р Васил Георгиев
93
ЕОб,
ЕОб задочно
Преддипломен курсов проект доц. д-р Елиза Стефанова
94
ИИОЗ Преддипломен курсов проект

95
КомпГраф Преддипломен курсов проект доц. д-р Симеон Замковой
96
ЛиА-инф Преддипломен курсов проект доц. д-р Александра Соскова
97
МР Преддипломен курсов проект

98
ТОМИ, ТОМИ задочно Преддипломен курсов проект доц. д-р Таня Тонова
99
БМИ Преддипломен курсов проект проф. д-р Евгений Кръстев
100
ИИОЗ Представяне и моделиране на знания
с МП ИзкИнт
101
КомпЛингв Представяне, извличане и търсене на концептуални знания Галя Ангелова Ивелина Николова
102
ИМиММ Приложен функционален анализ доц. д-р Лозко Милев
103
ИТУП Програмиране на информационно технологични услуги 1 доц. Кръстев с МП БМИ
104
МР Програмиране на промишлени контролери доц. К. Делчев
105
ИС Програмиране с R Александър Роячки (проф. Владимир Димитров)
106
МР Проектиране на механични компоненти на роботи с CAD системи доц. И. Чавдаров
107
ВС, ИзкИнт Проектиране на роботизирани системи (с Ардуино) гл. ас. Йоаннис Патиас
108
ИИОЗ, СТ Професионална етика доц. Олга Георгиева
109
ВАС неспец.,
ВАС спец.
Разклоняващи се процеси проф. Н. Янев с бакалаври ИД
110
ИзкИнт,
ИИОЗ
Размити множества и приложения доц. Олга Георгиева с бакалаври ИД
111
АГТ Риманова геометрия - избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 1 чл. кор. проф. дмн Стефан Иванов с бакалаври ИД
112
ВАС спец. Семинар по Вероятности и статистика доц. Д. Дончев, гл. ас. Е. Каменов
113
ЛиА-инф Семинар по некласически логики 1 проф. д-р Тинко Тинчев, доц. д-р Христо Ганчев
114
Опт Семинар по оптимиране 1 проф. М. Кръстанов, проф. Н. Рибарска
115
АГТ Семинар по топология проф. дмн Георги Димов с бакалаври ИД
116
ВС Сензори доц. Т Парталин с МП МР
117
РСМТ Сигурност в компютърните мрежи доц. Стефан Димитров с МП ЗИКСМ 2 к.
118
ЕБиЕУ Сигурност на електронния бизнес д-р Людмил Аначков
119
ЗИКСМ Системи за поддръжка и обработка на данни в телекомуникационните оператори доц. М. Петров, Мария Малинина, Марияна Аналиева
120
ИС Системи за управление на бази от данни проф. Владимир Димитров с бакалаври ИС 3 к.
121
РСМТ Софтуерен бизнес анализ Стоян Антипов
122
ТОМИ, ТОМИ задочно Специализиран софтуер за обучение по математика и информатика доц. Ангел Ангелов
123
АГТ, УМФ Специални функции в математическата физика доц. д-р Мария Каратопраклиева
124
ИМиММ Специални функции и апроксимации
с бакалаври ИД
125
ИМиММ Сплайн функции и приложения
с бакалаври ИД
126
БМИ Стаж проф. д-р Евгений Кръстев
127
ВС Стаж проф. д-р Васил Георгиев
128
ЕОб, ЕОб
задочно
Стаж доц. д-р Елиза Стефанова
129
ИИОЗ Стаж

130
ЗИКСМ Стандарти и нормативни документи за защита на информацията в компютърните системи и мрежи проф. Ц. Семерджиев
131
ММИ Стохастичен анализ и приложения проф. Леда Минкова
132
ИС Структури от данни гл. ас. Петър Армянов с бакалаври ИС 2 к.
133
ТОМИ, ТОМИ задочно Съвременни образователни технологии доц. Таня Тонова
134
ЕОб,
ЕОб задочно, ТОМИ,
ТОМИ задочно
Създаване на учебни програми и проектиране на обучението проф. Кирил Банков
135
ИМиММ Теоретични основи на индустриалната математика-1 ас. Т. Иванов
136
ИМиММ Теория на апроксимациите проф. дмн Гено Николов с бакалаври ИД
137
ИМиММ Теория на диференчните схеми проф. д-р Татяна Черногорова с бакалаври ИД
138
Опт Теория на екстремалните задачи доц. д-р Борислав Драганов с бакалаври ИД
139
АГТ,
ВАС неспец., ВАС спец.,
ДАС, ММИ,
Опт
Теория на игрите проф. дмн Михаил Кръстанов с бакалаври ИД
140
ДАС Теория на множествата
с МП ЛиА-инф 1 к.
141
АГТ, ДАС Теория на числата с алгоритми доц. Асен Божилов
142
РСМТ Технологии и приложения за архивиране и възстановяване на информация Божидар Божанов
143
ЕБиЕУ, ИИОЗ,
СТ, ТЗИ
Технологично предприемачество доц. д-р Петко Русков
144
ВАС неспец.,
ВАС спец.
Увод в биостатистиката гл.ас. Д. Григорова с МП БМИ
145
ИС Увод в програмирането доц. Димитър Димитров с бакалаври ИС 1 к.
146
АГТ, ДАС Увод в теория на графите (екстрeмални задачи) проф. дмн Недялко Ненов с бакалаври ИД
147
АГТ,
ВАС неспец.,
ВАС спец.,
Опт
Увод във функционалния анализ проф. д-р Надежда Рибарска с бакалаври ИД
148
ЗИКСМ Управление на информационната сигурност проф. Х. Кабакчиев
149
ЕБиЕУ Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуер гл. ас. д-р Галя Новакова
150
ЕБиЕУ, ТЗИ Управление на проекти доц. д-р Камен Спасов, Илия Кръстев
151
ИТУП Управление на проекти проф. Калоянова с бакалaври ИС 4 к.
152
УМФ Уравнения на математичната физика
с бакалаври ПрМ 3 к.
154
УМФ Уравнения от смесен тип и приложения в газовата динамика доц. М. Каратопраклиева
155
УМФ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения
с бакалаври ИД
156
ММИ Финансови деривати Красимир Миланов
157
ВАС неспец.,
ВАС спец.
Финансови модели с шокови влияния на пазара доц. Д. Дончев с бакалаври ИД
158
ЕБиЕУ,
ЕБ на англ.
Финансово управление на ИКТ фирма /Financial Management of ICT company доц. д-р Алтин Идризи
159
ИМиММ Хидродинамика 1 проф. С. Радев с МП УМФ
160
УМФ Хидродинамична устойчивост проф. С. Радев
161
ИМиММ, УМФ Частни диференциални уравнения доц. М. Каратопраклиева с бакалаври М 3 к.
162
ИМиММ, УМФ Числени методи за диференциални уравнения проф. д-р Татяна Черногорова с бакалаври ИД
163
ИМиММ Числени методи за системи с разредени матрици проф. дмн Светозар Маргенов с бакалаври ИД
Действия към документ