Algebra, Geometry and Topology

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
Mathematics
Master's programme: 
Algebra, Geometry and Topology
Form of education: 
Full - time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Mathematics - Algebra, Geometry and Topology
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Azniv Kasparian, PhD

Focus, educational goals

Целта на програмата е да даде на студентите добра теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията, топологията и да създаде практически умения за прилагането и при решаване на задачи. От една страна, студентите разширяват математическата си култура, получават представа за взаимодействието между отделните дялове на математиката. От друга страна, те се специализират в определена, избрана от тях област.

Training (knowledge and skills)

Магистърскаата програма подготвя специалисти със солидна теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията и топологията. Тя развива умения за решаване на теоретични или приложни задачи, за анализиране и усвояване на нова информация и трансформирането и във вид, удобен за решаване на задачи. Студентите се запознават с установените в практиката техники за работа, както и с диапазона на тяхната приложимост. По възможност се разглеждат алгоритмични и програмни имплементации на теоретични конструкции. Стимулира се систематизирането на научна информация и формулирането на нови задачи. В зависимост от избраната тематика, студентите се специализират в съвременни, развиващи се области на алгебрата, геометрията и топологията.

По време на обучението си в магестърската програма, на студентите може да се възложи воденето на упражнения във Факултета по Математика и Информатика. По този начин те се подготвят за евентуална асистентска работа по избраната специалност.

Professional competence

След завършване на магистърската програма, студентите придобиват знания и умения за правилна и бърза ориентация в практически и теоретични математически задачи. Те могат да приложат получените поднания за решаване на конкретни практически индустриални или информационни задачи, както и да продължат с развиване на абстрактна научно-изследователска дейност. Фундаменталанат подготовка, която получават им дава възможност да формулират правдоподобни хипотези и да търсят естествени начини за доказване и реализация. Самостоятелното им мислене е важна предпоставка за формулиране на нови изследовтелски задачи.

Professional realization

Магистрите, завършили програмата „Алгебра, геометрия, топология“ могат да се реализират като специалисти върху търсенето на математически решения на конкретни икономически или информационни проблеми. За най-добрите студенти, обучението в магистърската програма е стартова площадка за написване на дисертация и получаване на образователно-квалификационната степен „Доктор“. Част от студентите могат да продължат развитието си като асистенти към Факултета по Математика и Информатика.

Contact information