Bio- and Medical Informatics

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII212113 Informatics
Master's programme: 
Bio- and Medical Informatics
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Bio- and Medical Informatics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Evgeniy Krastev, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма по Биомедицинска информатика е насочена към създаване високо квалифицирани специалисти, които могат да намерят професионална реализация на своите знания и умения при провеждане на авангардни медицински, биологически и фармакологични изследвания, целящи създаване на високотехнологични продукти, основани на бази от знания. Друг важен приоритет на обучението е създаването на кадри, необходими за успешна реализация на информационни системи в здравеопазването, академичните и индустриалните среди, при което се изискват задълбочени познания в интердисциплинарната област на биомедицинската информатиката.

За тази програма могат да кандидатстват:

 • завършили специалностите Математика и информатика, Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Приложна математика, Статистика, Компютърна техника и технологии, Информационни и комуникационни системи и технологии и сродни на тях.
 • завършили компютърно инженерство, биология, медицина, химия или други специалности като в зависимост от конкретния случай на студентите е възможно да се препоръчат допълнителни курсове за придобиване на необходимите базови знания по информатика или статистика.

Съществен елемент в образователните цели е изграждане в приетите студенти на качества за иновационно и самостоятелно мислене, визия за развитието научните изследвания в изучаваните области от биомедицинската информатика, както и умения за практическо приложение на придобитите знания.

Training (knowledge and skills)

Учебната програма включва курсове за придобиване на общо теоретична и специална подготовка в три основни области- биология, медицина и информатика. Лекторите по тези курсове са представители на водещи национални академични и научно- изследователски центрове в тези области. Това позволява студентите да изучават съвременни методи и постижения в областта на молекулярната биология, генетиката, медицинската биофизика и биомедицинската роботика. В процеса на обучение студентите развиват умения за структуриране, анализиране, управление и използване на информация от големи бази от данни (UMLS, Oracle и др) като прилагат на статистически методи за извличане на информация за нуждите на медицината и биологията. По- конкретно такива умения са необходими при , обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на томографски, рентгенови и други медицински изображения и на различни медицински сигнали. Придобиват се знания по разработка на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци от и компресия на медицински сигнали и изображения, медицинска роботика и биометрия. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електронния бизнес и мениджмънт и управлението на проекти.

Базовата подготовка се осъществява, чрез задължителните курсове, а избираеми курсове към всяка от трите основни области на обучение, позволяват придобиване на специализирани знания и умения. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избираеми курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения. За магистранти с основна квалификация в областите на биологията, медицината и инженерните науки се предвижда в зависимост от конкретния случай да се препоръчат допълнителни курсове за придобиване на необходимите базови знания по информатика или статистика. На всички студенти се предоставя възможност за провеждане на стажове във фирми и участие в Европейски програми с цел усвояване на съвременни технологии и работа по иновативни проекти.

Professional competence

Биомедицинската информатика е наука, което съчетава знания по биология, медицина, компютърни науки и информационни технологии за управление на здравна и биомедицинска информация. Такива знания се оказаха съществени за успеха например на мащабния научно изследователски проект по картографирането на човешките гени, известне като човешкия геномен проект. Проекти от такъв тип изискват знания по анализ на данни и умения за компютърни изчисления, както и изследователски умения в областта на биологията и медицината за анализ и управление на милиарди от записи с данни.

С оглед на изискванията на работните места при професионалната реализация , завършилите студенти ще са в състояние да извъшват следните дейности:

 • да прилагат теоретични модели, методи и средства на информатиката за решаване на информационни проблеми, свързани с научни и приложни проекти в биомедицината , както и реализацията на такива поекти в производството.
 • да демонстрират знания в основни области на биологията и медицината, както и в информационното обслужване на здравеопазването
 • да отчитат предимствата и недостатъците на различните теоретично-базирани модели на информатиката при приложението им в биомедицинската информатика.
 • да преценяват предимствата и недостатъците на съществуващи решения в областта на биомедицинската информатика
 • да демонстрират компетентност при избора и приложението на подходящи съвременни средства на информатиката и информационните технологии в биомедицинската информатика.

Professional realization

Студентите, завършили магистърсктата програма по биомедицинска информатика, получават множество от различни възможности за професионална реализация. Конкретният тип на работното място, което може да заемат завършилите студенти се определя от основните и избираеми курсове, включени в учебната програма на всеки отделен студент. Специалисти със задълбочени познания в областта на биомедицинската информатика са изключително търсени у нас и в чужбина за работа по проекти в областта на биологията и медицината в качеството им на:

 • ръководители на информационни отдели
 • ръководители на специализирани научни и приложни проекти
 • разработчици на специализиран софтуер с научно и приложно предназначение
 • анализатори на системи и дизайнери на системи с научно и приложно предназначение
 • преподаватели в академични организации

Такива работни места се предлагат например в следните организации:

 • компании, разработващи и доставящи информационни технологии за нуждите на медицината и биологията
 • фармацевтични компании
 • организации в системата на болничната помощ и здравеопазването
 • академични институти с научна изследователска, приложна и преподавателска дейност в областта на молекулярната биология и генетиката
 • застрахователни компании

Най- общо, магистърската програма по биомедицинска информатика предлага три нива на професионална реализация- академично, професионално и експертно ниво. Целта е завършилите студенти да имат възможност за широка професионална изява като членове на екипи в наши, чуждестранни и смесени образователни заведения, фирми или проекти с интердисциплинарен характер на приложение на информационните технологии в областите на биологията, медицината и медицинската биофизика.

Contact information