Blogs

Семинар по Оптимизация, 26.10.2020

На 26 октомври 2020г. (понеделник) от 15:15 ч. в зала 526 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова
Тема: A sufficient condition for small-time local controllability of a polynomial control system

Поканват се всички интересуващи се.

Конкурси за асистенти във ФМИ, срок 15.12.2020

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник "24 часа", бр. 259 / 15.10.2020 г.

За асистент по професионално направление 

Pages

Subscribe to RSS - blogs