Computational Linguistics

Магистърската програма е предназначена за бакалаври по математика или информатика, които не е задължително да са завършили в СУ, и не предвижда предварителни знания по компютърна лингвистика. Тя цели специализация на студентите в теорията и приложенията на компютърната лингвистика на нивото на най-добрите аналогични програми в света. Завършилите програмата са със солидна теоретична подготовка, насочена към нетривиални приложения, което осигурява добрата им професионална реализация.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII382113 Informatics
Master's programme: 
Computational Linguistics
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Computational Linguistics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Chief assistant Stefan Gerdgikov, PhD

Focus, educational goals

Програмата е насочена към желаещи да получат задълбочена подготовка по фундаменталните за компютърната лингвистика области: автомати и изчислимост, структури и алгоритми, вероятности и статистика, математическа логика, общо езикознание. Наред с придобиване на богат набор от фундаментални знания се цели и обстойно изучаване на теоретичните основи и технологиите на най-значимите съвременни приложения на компютърната лингвистика: машинен превод, търсене и извличане на информация, представяне на знания и други.

Training (knowledge and skills)

Задължителните курсове в програмата дават задълбочена подготовка в света на понятията, с които се моделират основните езикови феномени. Изборните курсове са насочени към изучаване на специализирани теории и методи за реализиране на достатъчно общи конкретни приложения. В програмата са включени и два задължителни практикума, в които студентите изучават функционирането и управлението на конкретни съвременни системи на компютърната лингвистика.

Professional competence

Завършилите тази магистърска програма добиват солидни знания в основните направления на компютърната лингвистика. Магистрите завършили успешно програмата са подготвени да разработват както нови технологии, така и нови приложения на компютърната лингвистика. Те са експерти и в прилагането и използването на компютърно-лингвистични системи на практика.

Professional realization

Завършилите тази магистърска програма имат широк спектър на реализация: от редицата компютърни фирми, изпитващи остра нужда от добре подготвени специалисти по компютърна лингвистика, до академичната сфера, както като преподаватели в университетите, така и като изследователи в научни институти и водещи изследователски фирми. Те не са просто потребители на технологиите, разработени от водещите корпорации и институти, а са специалисти, в състояние да бъдат пълноценни участници в изследователския и развоен процес по създаването на следващите авангардни приложения като Google translate, Apple Siri или IBM Watson.

Contact information