Computer Graphics

Основна цел на магистърската програма по компютърна графика е да подготвя специалисти в следните три основни направления: географски информационни системи (ГИС), CAD-CAM системи и компютърни  игри.  Това  са  направления  с  доказано  присъствие  на  българския  софтуерен  пазар. Предвижда се пряко сътрудничество с водещи фирми от посочените направления. Това сътрудничество ще се осъществява с организиране на целенасочени стажове по тематиката.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII292113 Informatics
Master's programme: 
Computer Graphics
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Computer Graphics
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Simeon Zamkovoy, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма по компютърна графика е насочена към бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационни системи, Компютърни системи и технологии или сродна на тях и имат базови познания в областите: алгебра; геометрия, математически анализ; обектно ориентирано програмиране; функционално или логическо програмиране; бази от данни; изкуствен интелект; компютърни архитектури; компютърни мрежи и др.

За останалите магистранти се предвижда изслушване на допълнителни курсове, които да им осигурят необходимата базова подготовка. 

Образователните цели на програмата включват овладяване на задълбочени теоретични знания в класическите и някои съвременни направления на компютърна графика и усвояване на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на компютърна графика в широк кръг от области на информатиката и информационните технологии.

Training (knowledge and skills)

Обучението в рамките на магистърската програма следва най-добрите практики на съчетаване на фундаментални знания със знания и практически умения в областта на най-модерните информационни технологиия. В учебния план са включени курсове по Геометрични основи на компютърната графика, Обработка на изображения, Разпознаване на образи, Разработка на компютърни игри, Алгоритми за геометрично моделиране, Грид технологии, Географски информационни системи и др.

Professional competence

След завършване на програмата студентите придобиват знания и умения за специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ГИС, CAD-CAM системи, компютърни игри и мултимедийни информационни системи.

Professional realization

Завършилите успешно магистърската програма по компютърна графика могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на софтуерните технологии при разработването на софтуер за средства за обработка на изображения и разпознаване на образи; CAD-CAM системи, компютърни игри и мултимедийни информационни системи.

Contact information