Computer Science

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИК010113 Computer Science
Form of education: 
full-time
Duration of training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Computer Science

Focus, educational goals

Специалността Компютърни науки подготвя специалисти с висше образование, които са в състояние да решават, с помощта на съвременната информатика и технологии, задачи от системен или приложен характер. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изискванията, известни като Computing Curriculum 2001 (CC2001), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Training

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на компютърните науки. Сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини свързани със специалността - дискретна математика, теория на формалните машини и езици, теория на алгоритмите и др. Класическата математическа подготовка се осигурява чрез курсове, ориентирани към нуждите на специалисти по компютърни науки. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, различни практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да бъдещата им работа.

Professional competence

Специалистите по Компютърни науки ще имат теоретичните знания и практическите умения да моделират компютърно задачи от практиката, да предлагат за тях алгоритмични решения и да ги реализират в завършени програмни системи:

  • Имат фундаментални знания по дискретна математика, теорията на формалните математически машини и теорията на алгоритмите.
  • Познават съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мрежи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните системи, системите за управление на бази от данни, компютърната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство.
  • Познават съвременните програмистки парадигми – процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и  логическото програмиране. Работят свободно в рамките на някои ОС от фамилиите Windows и UNIX
  • Имат фундаментални знания по алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи.
  • Могат самостоятелно да анализират проблеми от практически интерес и да ги моделират компютърно.
  • Умеят да проектират бази от данни и програмират приложения използващи бази от данни, включително Интернет-базирани приложения. Умеят да прилагат съвременните технологии на софтуерното производство в различните фази от жизнения цикъл на програмния продукт.

 

Professional realization

Специалистите, завършили бакалавърската програма по Компютърни науки, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си достиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии. Без допълнителна  подготовка те могат да работят – като аналитици и специалисти по приложно програмно осигуряване на компютризирани системи – в правителствени организации; в телекомуникационни компании и транспортни фирми; в банки, финансови институции и други. Завършилите програмата могат да започнат работа като преподаватели по информатика във висши учебни заведения или като софтуерни специалисти в научни институти, те могат да намерят реализация и като разработчици на системен или приложен софтуер. Специалистите по компютърни науки са едни от най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.