Discrete and algebraic structures

Защитата на данните от случаен шум и недобросъвестна намеса винаги е била ключов проблем при изграждане на системи за съхраняване и пренасяне на данни. В условията на тотално навлизане на мрежовите технологии във всички области на обществения живот (публична администрация, бизнес, наука и образование и т.н.) важността на този проблем продължава да нараства. България е една от страните със силна научна школа в областта на шумозащитното кодиране и свързаните с него научни направления. Българските специалисти в областта са световноизвестни, като една от силните страни на „българската школа“ е използването на софтуерни инструменти при решаване на сложни и трудни задачи на теорията.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII222113 Informatics
Master's programme: 
Discrete and algebraic structures
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Discrete and algebraic structures
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Evgenia Velikova, PhD

Focus, educational goals

Магистърската програма ”Дискретни и алгебрични структури” е насочена към бакалаври, завършили специалности Информатика, Компютърни науки, Приложна математика, Математика, Математика и информатика в СУ, ПУ, ШУ, ВТУ, ЮЗУ или други (след консултация с ръководителите на програмата).

Магистърската програма по Дискретни и алгебрични структури има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, способни както да извършват теоретични изследвания (с помощта на класически математически апарат и компютърни програми), така и да прилагат наученото при решаване на практически задачи, свързани с целостта и неприкосновеността на данните

Training (knowledge and skills)

В програмата са включени курсове във всички важни теоретични направления на областта - комбинаторика, графи, теория на числата, крайни групи, крайни полета, шумозащитно кодиране, криптография и криптоанализ, теория на информацията и др. Водещ принцип при изграждане на курсовете е овладяването на алгоритмичните свойства на изучаваните математически обекти, с цел изграждане на ефективни алгоритми. Паралелно с математическите основи на теорията студентите ще задълбочат познанията си в областта на дизайна и анализа на алгоритми, използването на високоефективни структури от данни, а също ще продължат да развиват програмистките си умения.

Professional competence

Завършилите тази магистърска програма добиват солидни знания в основните направления на дискретните и алгебрични структури, както и умения за прилагането им при решаването на практически задачи.

Professional realization

Специалистите, завършили успешно магистърската програма, ще могат да се включат в научни изследвания в областта, да преподават съответните дисциплини в учебни заведения, както и да прилагат знанията и уменията си при изграждане на надеждни системи за съхраняване и пренос на данни в държавни и обществени организации, в органи за защита на държавните интереси и правовия ред, в бизнес предприятия и т.н.

Contact information