Dynamic Systems and Number Theory

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIM212113 Mathematics
Master's programme: 
Dynamic Systems and Number Theory
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Mathematics - Dynamic Systems and Number Theory
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Angel Zhivkov, PhD

Focus, educational goals

Основната цел е студентите да получат солидна подготовка за започване на научна работа и преподаване в няколко области на съвременната математика: динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ.

Training (knowledge and skills)

Всички курсове в програмата са избираеми. За успешното завършване на програмата, студентът трябва да вземе осем курса, да изнесе два доклада на семинар и да защити дипломна работа.

Програмата завършва с подготовка и защита на дипломна работа за образователноквалификационната степен „Магистър по математика“. Работата върху дипломна работа се възлага и ръководи от научен ръководител, избран за всеки студент индивидуално. 

Написването на дипломната работа ще спомогне за придобиване на навици и умения за работа над сериозни математически проблеми, а също и за съставяне на сравнително дълги математически текстове Изнасянето на доклади на семинара и защитата на дипломната работа пък ще спомогнат за подобряване на комуникативните умения на студентите и ще ги подготви за бъдеща преподавателска работа и участие в конференции.

Professional competence

Студентите, посещавали изборните курсове към програмата „Динамични системи и теория на числата” и положили успешно съответните изпити, ще са придобили знания в актуални и трудни области от съвременната математика - динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ.

Professional realization

Завършването на тази магистърска програма ще бъде много добра подготовка за студенти, които възнамеряват да се посветят на научна или преподавателска работа. Те в значителна степен ще са готови да кандидатстват за докторантура в областта на точните науки у нас и в чужбина. Обучението по програмата би било полезно и за студенти, желаещи в бъдеще да се занимават с приложна математика, финанси, банково дело и др., тъй като е добре известно, че специалисти, притежаващи знания и умения в областта на чистата математика се посрещат много добре от работодатели в такива области.

Contact information