Embedded Systems

Магистърската  програма  "Вградени  системи"  предвижда  овладяването  на  задълбочени  теоретични познания  в  областта  на  вградените  и  автономните  системи  и усвояването  на  разнообразни  практически умения, свързани с приложенията на методи, модели и технологии на компютърно-базирано наблюдение и  управление  на  процеси,  обработка  на  информация  от  интелигентни  сензорни  системи,  обработка  на мултимедийни и други поточни данни.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII412114 Informatics
Master's programme: 
Embedded Systems
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Embeded Systems
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Vasil Tsunizhev, PhD

Focus, educational goals

.

Training (knowledge and skills)

В  учебния  план  са  включени  курсове  по  теоретичните  основи  на  изчисленията  за  нуждите  на автоматизираното  управление,  на  мултимедийната  компресия,  на  разпознаването  на  образи  и  още присъщи на вградените системи задачи. Друга част от курсовете е посветена на съвременните модели и  технологии  за  числова  и  символна  обработка  с  приложение  в информационните,  интелигентните, мобилните  и  автономните  системи  и  човеко-машинните  интерфейси  и  приложението  им  в  области като  компютърна  графика,  мултимедия,  роботика,  криптография,  системи  с  изкуствен  интелект, преносими  клиентски  системи  и  др.  Трети  компонент  на  програмата  са  курсовете,  свързани  с организация  на  системното  проектиране,  архитектурите,  базирани  на  услуги  и  други  съвременни технологични парадигми като големи бази от данни и компонентно-базирани системи.

Professional competence

Програмата  развива  компетентност,  практически  познания  и  опит  в  насока  анализ,  проектиране, тестване  и  внедряване  на  системи  във  всички  важни  направления  на  вградените  приложения  и инфраструктура – системите за наблюдение и интелигентните сензори, автономните контролни системи и роботите, мултимедийнитесистеми, мобилните клиентски устройства и приложения.

Professional realization

Специалистите,  завършили  успешно  магистърската  програма  по  вградени  системи,  ще  могат  да приложат знанията и уменията си във водещи фирми в обширната и бързо развиваща се у нас област на вградените системи при проектирането на системи, както и в ръководството на проекти по изграждането или приложението на компютърно-базирана инфраструктура.

Contact information