Equations of Mathematical Physics and their Applications

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIA262113 Applied Mathematics
Master's programme: 
Equations of Mathematical Physics and their Applications
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSc in Applied Mathematics - Equations of Mathematical Physics and their Applications
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Todor Popov, PhD

Focus, educational goals

Целта на тази магистърска програма е чрез сериозна теоретична и приложна подготовка да създаде професионални кадри както за теоретични изследвания в областта на уравненията на математическата физика, така и в многобройните им приложения. Очаква се подготвяните специалисти да притежават необходимата гъвкавост, универсалност на подготовката и комуникативност. В отговор на нуждите на практиката и забележително нарасналите изчислителни възможности на съвременните компютри е отчетена необходимостта от владеенето на все по-сложни и ефективни числени методи за решаване на задачи за линейни и нелинейни частни диференциални уравнения.

Training (knowledge and skills)

  • Oсвен многобройни изборни и задължителни курсове по частни диференциални уравнения са застъпени и редица курсове по числени методи за такива уравнения.
  • Включени са и курсове по механика, където не само се изследват физическите модели, водещи до съответните уравнения, но и се предлагат модерни методи зачисленото им решаване и за визуализация на резултатите. Последното е отражение на общопризнатия факт, че понятия, модели, идеи и методи от областта на диференциалните уравнения са широко използвани в останалите природни и обществени науки, както и в приложенията с насоченост към биологията, икономиката, индустриалното и строително инженерство и др.
  • Обучаваните по тази програма студенти ще имат възможност след допълнителен вътрешен конкурс да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ръководителят на настоящата програма е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или аналогични такива (вж. на сайта на ФМИ възможностите за реализация).

Professional competence

  • Предвижда се и придобиването на умения за реализация на числени методи на суперкомпютър с паралелна архитектура, както и ефективна 3D визуализация и компютърна симулация на реални процеси в новосъздадената лаборатория към ФМИ (Център за симулация и визуализация на бизнес процеси) с такъв предмет на дейност.
  • Във ФМИ е изградена лаборатория за визуaлизация и числени симулации. Изграждането ще се осъществи в сътрудничество с норвежката група Priority Research and Development Group for Mathematical Modeling, Numerical Simulations and Computer Visualization. Тя е базирана на паралелна архитектура на Hewlett-Packard и технологията active stereo. Част от предназначението на тази лаборатория е визуализация и симулация на нелинейни задачи на математическата физика свързани с инженерно проектиране, геометрическо моделиране и динамика на флуидите.

Professional realization

  1. В настоящата магистърска програма е предвидено завършване както с теоретична дипломна работа, така и с дипломна работа, основана на приложна разработка. Заложена е необходимата гъвкавост, която позволява профилирането на обучавания в избраната от него област на Приложната математика, за което той ще получи съвети и съдействие от квалифицирани преподаватели. Това ще даде възможност на завършилите тази програма студенти да намерят своето място за работа както в областта на теоретичните изследвания, така и в звена, които се интересуват главно от приложенията.
  2. Не по-малко важна цел е получаването на необходимата основа за самостоятелна изследователска работа и по-нататъшно включване в докторантска програма в СУ или друг университет (български или чуждестранен).
  3. След изграждането на тази лаборатория за визуaлизация се надяваме в нея да заработят наши студенти и тя да стане един модерен Център за разработка и реализация на нелинейни математически модели и методи, съчетаващи аналитични и асимптотични подходи, числени симулации, тримерни визуализации и сравнение с експериментални данни.

Contact information