Magdalina Vassileva Todorova

Magdalina Vassileva Todorova

Professor
PhD
Email: 
todorova_magda@hotmail.com
Phone: 
+359 2 8161-558
Room: 
FMI-517
Office hours: 

Monday: 9-11 hours

Publications

 1. М. Тодорова. Възможности на системата ИЗОТ-0220 за работа като универсален микрокомпютър, Математика и математическо образование, Доклади на 11. пролетна конференция на СМБ, Сл. Бряг, 1982, 535-535 (с Вл. Шкуртов).
 2. A. Radensky, M. Todorova. An Approach to the Development of an Equational Programming Language, International Conference on Artificial Intelligence AIMSA'84, Varna, 17-20 sept, 1984, Proc. of Abstracts.
 3. M. Todorova. Determination of Classes of Reduction Sequences in Generalized Subtree Replacement Systems, Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 79, 1985, 127-133.
 4. M. Todorova. On the confluency of generalized subtree replacement systems, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Tome 39, N 7, 1986, 49-52.
 5. A. Radensky, M. Todorova. An Approach to Programming by Means of Equations: Transformation Programs and an Interpreter for Such Programs, International KNVVT Conference on Automation of Information Processing on Personal Computers, Budapest, May 5-9, 1986, 167-181.
 6. Ат. Раденски, М. Тодорова, З. Трифонова. Экспериментальные системы для функционального программирования, Международная конференция  "Проблемы информатики и ее Гьолечица, 1986, 241-249.
 7. M. Todorova. W: Functional Programming Language Based on Unification, Informatika - god. 21, 3, Belgrade, 1987, 143-151.
 8. М. Тодорова. Обобщени системи за заместване на поддървета, автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен "кандидат на математическите науки", 1988 (24 стр.).
 9. A. Radensky, M. Todorova. Functional Programming, Logic Programming, Equational Programming (W: A Language which Implements Two Generalisations of Equational Programming), First Franco-Bulgarian Workshop on Logic Programming and Automated Inferencing, Nov. 21-25, Grenoble, 1988 (8 p.) (доклад).
 10. M. Todorova. The W Language and its Applications to Theorem Proving, Serdica - Bulgaricae mathematicae publicationes, 19, 1993, 36-44.
 11. М. Тодорова, Д. Биров. Алгоритъм за извод на тип и реализацията му на езика W, Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski", Mechanika, Tome 88, 1994, 459-483.
 12. М. Тодорова. Метод на преобразуващите предикати за верификация и синтез на програми, Математика и математическо образование, Доклади на 24. пролетна конференция на СМБ, (доклад по покана), Свищов, 4-7 април, 1995, 66-87.
 13. М. Тодорова. W: Език, реализиращ две обобщения на програмирането с равенства, Математика и математическо образование, Доклади на 25. пролетна конференция на СМБ, Казанлък, 6-9 април, 1996, 243-349.
 14. М. Тодорова. Реализиране на странични ефекти в чисти функционални езици, 22-ра лятна школа с международно участие "Приложение на математиката в техниката и бизнеса", Созопол, 14-21 септември, 1996, 298-303.
 15. М. Тодорова. Синтезиране на равенствови програми, Математика и математическо образование, Доклади на 25. пролетна конференция на СМБ, Казанлък, 6-9 април, 1996, 250-255.
 16. М. Тодорова. Синтезиране на алголоподобни програми, 22-ра лятна школа с международно участие "Приложение на математиката в техниката и бизнеса", Созопол, 14-21 септември, 1996, 304-309.
 17. М. Тодорова. Синтезиране на програми на езика Паскал, научна конференция "25 години Шуменски университет "Шпископ Константин Преславски", Шумен, 29.10 - 01.11, 1997, 109-112.
 18. М. Тодорова, Координатни трансформации, научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 29.10 - 01.11, 1997, 105-108.
 19. M. Todorova. The SLRS Imperative Synchronous Programming Language, Annuaire de l'Univervite de Sofia "St. Kl. Ohridski", Tome 92, 1998, 75-86.
 20. П. Азълов, М. Тодорова, П. Асенова, З. Майноловска, П. Кунева, К. Гъров, Т. Хиков. Върху някои проблеми на обучението по информатика в средното училище, сп. Обучение по математика и информатика, кн. 5, 1993, 1-4.
 21. М. Тодорова, П. Асенова, А. Ангелов, К. Кирилова, К. Гъров, В. Попов, Учебна пробрама на задължителното избираемо и профилирано обучение по информатика, сп. Обучение по математика и информатика, кн. 5, 1993, 39-40.
 22. Р. Николов, М. Тодорова, Кр. Манев, Вл. Димитров, С. Илиева, Информатиката и информационните технологии в СУ “Св. Климент Охридски”, доклад по случай Климентовите дни на СУ, 15-26 ноември, 2004 год.
 23. M. Todorova, R. Nikolov, Kr. Manev, S. Ilieva, V. Dimitrov, New BSc and MSc Programs in Informatics at FMI,  Sofia University, FMI conference, 8-10 July, 2006 (16).
 24. М. Тодорова, Дизайн на език за верификация на програми на обектно-ориентирани езици, Годишник на секция "Информатика" на Съюза на учените в България, ISSN 1313 - 6852, том 1, 2008, 39-48.
 25. М. Тодорова. Верификация и валидация на реализациите на абстрактни типове данни, Математика и математическо образование, Доклади на 37. пролетна конференция на СМБ, 2008.
 26. М. Тодорова. Верификация на процедури и функции чрез езика VL, Международна конференция "Автоматика и информатика’08", 1-4 октомври, София, ISSN 1313 – 1850, 2008, IX13 – IX16.
 27. М. Тодорова. Формална верификация на процедурни и обектно ориентирани програми с използване на системата за доказване на теореми HOL, сп. Автоматика и информатика, издание на Съюза по автоматика и информатика “Джон Атанасов”, ISSN 0861 – 7562, год. XLII, кн. 2, 2008, 25-28.
 28. М. Тодорова. Верификация на програми по време на изпълнение, сп. Математика и информатика, кн. 1, 2009, 31-38.
 29. M. Todorova. Verification Environment for Imperative and Object-Oriented Programs, Annual of  “Informatics” Section Union of Scientists in Bulgaria, ISSN 1313-6852,  Volume 2, 2009,14-24.
 30. M. Todorova. VL: Language for Verification of Procedural programs, Third INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION SYSTEMS & GRID TECHNOLOGIES, 28 - 29 May 2009, 96-104.
 31. P.Armyanov, M. Todorova: Runtime Verification in Computer Programming Education, Proceedings Education, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia, September 16 – 20, ISBN 978-9989-646-40-9, 2009, 22-30.
 32. M. Todorova. Grid framework for e-learning services, Fourth INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION SYSTEMS & GRID TECHNOLOGIES, May 28 – 29, 2010, Sofia, Bulgaria (pp 153-163)  http://www.fmi.uni-sofia.bg/lecturers/ci/magda/Grid_Framework.pdf/view
 33. M. Todorova, H. Hristov, E. Stefanova, N. Nikolova. How to build up contemporary software professionals (Project-Based Learning in Data Structure and Programming), Second International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, September 11-12, 2010, Varna, Bulgaria, pp.47-54.
 34. M. Todorova, H. Hristov, E. Stefanova, N. Nikolova, E. Kovatcheva. Innovative Experience in Undergraduate Education of Software Professionals - Project-Based Learning in Data Structure and Programming, ICERI2010: International Conference  of Education, Research and Innovation, November 15 – 17, 2010, Madrid, Spain, pp 5141-5150.
 35. М. Тодорова, Х. Христов, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева. Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Математика и математическо образование, Доклади на 40. пролетна конференция на СМБ, 2011, 454-465.
 36. М. Тодорова, Формални методи и средства за верификация на програмно осигуряване, Конференция на съюза на учените в България, секция Информатика, 2010, Годишник на секция “Информатика”, Съюз на учените в България, ISSN 1313-6852, том 3, 2010, 26-36.
 37. М. Тодорова, Formal Specification of WEB Services by means of Generalized Nets with Stop-Conditions, FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION SYSTEMS & GRID TECHNOLOGIES, 28-29 May 2011, pp. 215-227, http://www.fmi.uni-sofia.bg/lecturers/ci/magda/Formal_Spec_ of_WEB_Sevvices.pdf/view
 38. M. Todorova.  Model Checker of Object-Oriented Programs based on Generalized Nets, IWIFSGN'2011, Warsaw, September 30, 2011, Recent Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, ISBN 83-894-7541-3, 309-319.
 39. М. Тодорова. Построяване на коректни обектно-ориентирани програми чрез изграждане на техни обобщени мрежови модели,  Конференция на съюза на учените в България, секция Информатика, 2011, Годишник на секция “Информатика”, Съюз на учените в България, ISSN 1313-6852 том 4, 2011, 1-28 http://usb-bg.org/Bg/Annual_Informatics/2011/SUB-Informatics-2011-4-01-2....
 40. M. Todorova. Verification of Procedural Programs via Building there Generalized Nets Models. Proceedings of the 41. Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2012, 259-265.
 41. M. Todorova, K. Kanev, Educational Framework for Verification of Object-Oriented Programs, The Joint International Conference on Human-Centered Computer Environments HCCE’2012, 8-13 march, Hamamatsu, Japan 2012, 23-27.
 42. M. Todorova, Methodological Аspects of the Аpproach for Verification of Object-Oriented Programs, IEEE International Conference Intelligence Systems IS’ 2012, Sofia, 6-8 sept., Proceedings , Volme II, (153-158).
 43. M. Todorova, P. Armyanov, Runtime Verification of Computer Programs and its Application in Programming Education, Global Science and Technology Forum: International Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research, Vol. 1, No. 1, July 2012, 105-110, DOI: 10.5176/2251-3388_1.1.20.
 44. M. Todorova, Implementation of an Approach for Verification of Procedural Programs, Global Science and Technology Forum: International Journal on Computing, Vol. 2, No. 2, June 2012, 70-75, DOI: 10.5176/2010-2283_2.2.170.
 45. М. Todorova, Simulation of the Behavior of a System with Social Structure by Means of Generalized Nets, Proceedings of the 13th International Workshop on Generalized Nets, 29 Oct. 2012, London, UK, ISSN 1313-6860, pp. 62-68.
 46. M. Todorova, Simulation of the Behavior of a Pure Imperative Synchronous Programming Language by Means of Generalized Nets with Stop-Conditions, Proceedings of the 6th International Conference Information Systems & Grid Technologies, 1-2 June, 2012, Sofia, Bulgaria, pp. 312-325.
 47. M. Todorova, Correctness of a Formal Generalized Net Project of a Class of an Object-Oriented Program, Proceedings of the 12th International Workshop on Generalized Nets, 17 June 2012, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1313-6860, pp. 73-78.
 48. M. Todorova, Applying Program Verification Methods in Software Specialists Education, Proceedings of the 7th International Technology, Education and Development Conference, 4-6 March, 2013, Valencia, Spain, ISBN: 978-84-616-2661-8, pp. 6260-6270.
 49. M. Todorova, Correctness of the Formal Generalized Net Project of the Connections Between Procedural Program Functions, International Journal Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Proc. Jangjeon Math. Soc., South Korea, 16(2013), No. 3, pp 353-357.
 50. M. Todorova, Using generalized nets for program verification, Comptes rendus de l'Academie Bulgare des Sciences, No 8, Tome 66, 2013, ISSN: 1310-1331, pp. 961-968.
 51. P. Armyanov, A. Semerdzhiev, T. Trifonov, M. Todorova, M. Nisheva-Pavlova, G. Penchev, C++11: C++ AS CONTEMPORARY PROGRAMMING LANGUAGE, Annual of “Informatics” Section Union of Scientists in Bulgaria, Volume 6, 2013, ISSN 1313-6852, pp 111-119. 
 52. M. Todorova, M. Nisheva-Pavlova, G. Penchev, T. Trifonov, P. Armyanov, A. Semerdzhiev, THE GO PROGRAMMING LANGUAGE – CHARACTERISTICS AND CAPABILITIES, Annual of “Informatics” Section Union of Scientists in Bulgaria, Volume 6, 2013, ISSN 1313-6852, pp 76-85. 
 53. M. Nisheva-Pavlova, M. Todorova, P. Pavlov, A. Semerdzhiev, T. Trifonov, G. Penchev, P. Armyanov, KEY FEATURES AND SOME APPLICATION AREAS OF ERLANG PROGRAMMING LANGUAGE , Annual of “Informatics” Section Union of Scientists in Bulgaria, Volume 6, 2013, ISSN 1313-6852, pp 103-110. 
 54. T. Trifonov, A. Semerdzhiev, G. Penchev, M. Todorova, M. Nisheva-Pavlova, P. Armyanov, DEPENDENTLY-TYPED PROGRAMMING, Annual of “Informatics” Section Union of Scientists in Bulgaria, Volume 6, 2013, ISSN 1313-6852, pp 86-94. 
 55. М. Тодорова, Подходи, програмни среди и езици за проверка на коректността на програми и прилагането им при подготовката на софтуерни специалисти, хабилитационен труд за професор, София, април, 2013, 93 стр.
 56. M. Todorova, M. Nisheva-Pavlova, T. Trifonov, G. Penchev, P. Armyanov, A. Semerdzhiev, Contemporary Concurrent Programming Languages Based on the Actor Model,  7th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION SYSTEMS & GRID TECHNOLOGIES, Sofia, 2013, pp. 225-237, ISSN 1314-4855.
 57. M. Todorova, M. Nisheva-Pavlova, T. Trifonov, P. Armyanov, At. Semerdzhiev, G. Penchev, Contemporary Concurrent Programming Languages Based on the Communicating sequential processes, Proceedings of the 7th International Conference Information Systems & Grid Technologies, 31-1 June, 2013, Sofia, Bulgaria, 254-265, ISSN 1314-4855.
 58. N. Angelova, M. Todorova, K. Atanassov, GN IDE: Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, том:69, No4, 2016, pp. 411-420
 59. M. Todorova, D. Orozova, The predicate transformer and its application in introduction to programming courses, Burgas Free University Annual, том:XXXII, ISSN: 1311-221-X, 2015, pp. 194-207
 60. D. Orozova, M. Todorova, Personalisation of learning environment for delivery of electronic services and electronic content, Proceedings of the Ninth International Conference Information Systems & Grid Technologies, редактор/и:Vl. Dimitrov, V. Georgiev, издателство:Sofia University, 2015, doi:ISSN 1314-4855
 61. M. Todorova, D. Orozova, Software protection integrating registration-number and anti-debugging protections, Proceedings of the Ninth International Conference Information Systems & Grid Technologies, редактор/и:Vl. Dimitrov, V. Georgiev, издателство:St. Kliment Ohridski University Press,, 2015, doi:ISSN 1314-4855
 62. М. Тодорова, Задача на Коши. Коректност, дипломна работа за магистърска степен, 1977, София.
 63. М. Тодорова. Програмиране на Паскал. Полипринт-Враца, София, 1993, (393 стр.).
 64. М. Тодорова. Програмиране на Паскал. Преработено издание като учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка II-ро ниво – ЗИП и СИП, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2001, (493 стр.).
 65. М. Тодорова, Св. Станчев, Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, “Полипринт”, 1994, (174 стр.).
 66. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, “Полипринт”, 1995, (134 стр.).
 67. М. Тодорова, Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, “АУРА” ООД, София, Второ преработено издание, 1996, (162 стр.).
 68. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, “АУРА” ООД, София, Второ преработено издание, 1997, (137 стр.).
 69. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране СОФТЕХ, София, ISBN 954-8495-13-9, 1998,  (160 стр.).
 70. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, СОФТЕХ, София, ISBN 954-8495-14-7, 1998, (156 стр.).
 71. М. Тодорова. Синтезиране на програми, СОФТЕХ, София, ISBN 954-8495-10-4, 1998, (76 стр.).
 72. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, ISBN 978-954-28-0828-2, преработено и допълнено издание, 2001, 2003, 2006, 2010, (227 стр.).
 73. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, преработено издание, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, ISBN 954-649-559-X, 2003, (255 стр.).
 74. М. Тодорова. Сборник от задачи по функционално и логическо програмиране, учебно-методически материали по курса Езици за функционално и логическо програмиране, София, (на разположение в библиотеката на ФМИ), 1999 (113 стр.).
 75. М. Тодорова. Програмиране на C++, Първа част, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2002, (374 стр.).
 76. М. Тодорова. Програмиране на C++, Част I, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2004 - 2011, второ преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-28-0704-9 (379 стр.).
 77. М. Тодорова. Програмиране на C++, Втора част, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2002, 2004, (483 стр.).
 78. М. Тодорова. Програмиране на C++, Втора част, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, Преработено и допълнено издание, София, ISBN 954-649-480-1 (ч. 2),  2008 (495 стр.).
 79. П. Азълов, Ф. Златарова, М. Тодорова, Информатика за 10 клас - профилирана подготовка, учебно помагало, Просвета, София, 2003 (179-286).
 80. М. Тодорова. Тестове по Обектно ориентирано програмиране на базата на езика C++,http://www.fmi.uni-sofia.bg/lecturers/ci/magda/Tests_OOP.pdf/view, 2014, (22 стр.).
 81. М. Тодорова, П. Армянов, Д. Петкова, К. Николов, Сборник от задачи по програмиране на C++, Първа част Увод в програмирането, Технологика, 2008, (357 стр.).
 82. М. Тодорова, П. Армянов, К. Николов. Сборник от задачи по програмиране на C++. Част втора. Обектно-ориентирано програмиране, ТехноЛогика ЕООД, 2008 (528 стр.).
 83. М. Тодорова, Лекционни материали по функционално програмиране за специалност "Компютърни науки"  (Haskell), http://www.fmi.uni-sofia.bg/lecturers/ci/magda/Lekcii_po_Haskell.pdf/view.
 84. М. Тодорова, Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2011, ISBN 978-954-28-0909-8, 394 стр. 
 85. М. Тодорова, Структури от данни и програмиране на C++, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2011, ISBN 978-954-28-0990-6, 333 стр.