Parvan Evtimov Parvanov

Parvan Evtimov Parvanov

Associate professor
PhD
Dean of FMI
Email: 
pparvan@fmi.uni-sofia.bg
Phone: 
+359 2 8161 557
Room: 
FMI-515

Publications

  • 1981-1985: средно образование, ПМГ "Св. Кл.Охридски"- гр. Монтана   
  • 1987-1992: магистър, математика, катедра"Числени методи и алгоритми", Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", тема на дипломната работа : "Оператор от тип на Бернщайн. Точни константи при оценка грешката на квадратурната формула на Симпсън с усреднени модули ", научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов 
  •  05.03.1993-31.08.1996: редовен докторант
  •  2000: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов , тема на дисертацията : " Оценки на грешката на запазващи формата приближения"