Information Security in Computer Systems and Networks

Обучението в Магистърска програма "Защита на информацията в компютърните системи и мрежи” се провежда с цел да се даде допълнителна, широкопрофилна, интердисциплинарна подготовка на специалистите, имащи висше образование с образователно - квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, по сродни специалности и образователни области. То разширява знанията на студентите в сферата на политика, стратегията техника и програмните продукти за защитата на информацията.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII242113 Informatics
Master's programme: 
Information Security in Computer Systems and Networks
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Information Security in Computer Systems and Networks
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Milen Petrov, PhD

Focus, educational goals

Изучаването на: проблемите, перспективите и приоритетите на политиката за защита на информацията; съдържанието и механизмите на управление и принципите на взаимодействието, с насоченост към защита на информация в компютърните мрежи и системи в различни организации; съвременните концепции за защита на мрежова структури, осигуряваща нужната надеждност и ефективност; техническите и програмните методи за осигуряване на защита на информацията в сложни регионални и фирмени информационни системи.

Training (knowledge and skills)

Обучението включва: анализ на средата и действащите в нея външни и вътрешни фактори и условия, при които се реализира политиката за защита на информацията в компютърните мрежи и системи. Обучението предоставя знания и практически умения за работа по широк спектър от въпроси по защитата на информацията в компютърните мрежи и системи и политиката за нейното реализиране. С провеждането на курсови проекти по отделните дисциплини (участието в ситуационна и симулационна игри), и получените умения от 5 те курса на Cisco Netacad се затвърдяват получените знания и се разкриват способностите на обучаваните.

Professional competence

Обучението ще развие следните умения и компетенции: боравене със специализирани програмни продукти за защита на информацията в мрежи на база курсовете на 5 те курса на Sisko Akad.; методи политики програмни и технически средства за мрежовата и системна администрация; защита от различни видове атаки и вируси; методи за контрол на достъпа; управление на риска; злонамерения софтуер и системи за откриване и предотвратяване на проникванията на компютърни вируси; класификацията на доверителните компютърни системи и тяхната оценка; кодове за откриване и коригиране на случайни и постоянни грешки в компютърните системи и мрежи; защитени информационни взаимодействия, описание и анализ, моделиране на защитените взаимодействия и модели за наблюдение на взаимодействията.

Professional realization

Завършилите ще могат да заемат длъжности във държавни учреждения и фирми, като служители по сигурността на информацията, ИТ мениджъри, аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със необходимите аналитични знания и умения в областта на системите за сигурност в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, мениджмънт на знанията др. Те ще имат добра основа за изследователска работа и докторантура по въпросите в областта на сигурността в компютърните мрежи и системи, както и за преподавателска дейност.

Contact information