Mathematics

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИМ010113 Mathematics
Form of education: 
full-time
Duration of training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Mathematics

Focus, educational goals

Специалност Математика подготвя специалисти в следните направления: алгебра, геометрия, диференциални уравнения, математически анализ, комплексен анализ и топология, вероятности и статистика, изследване на операциите, математическа логика, математическо моделиране, механика. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в избраното от тях математическо направление.

Training

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на математиката. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения, математическо оптимиране. Освен това, сериозно внимание се отделя на дисциплини, свързани с приложението на математиката и с информатиката. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажуване специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да естеството на бъдещата им работа.

Professional competence

Специалистите по Математика имат задълбочени теоретични знания и практически умения за решаването на основни математически проблеми, възникнали  при научни изследвания или от практическио естество:

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, механика, комплексен анализ, математическа логика, диференциални уравнения,  математическо оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. Имат умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориентирано програмиране
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи.
  • Имат формирани умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници.

 

Professional realization

Студентите от тази специалност имат особено добри възможности за продължаване на обучението си в магистърска и докторска степен и последваща реализация като преподаватели и научни работници във висшите училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна математическа подготовка ги прави особено подходящите кандидати за специализация в редица приложни области като математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, философията и др.