Mathematics and Informatics

Professional area: 
1.3. Pedagogy of education in ...
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИУ0112 Mathematics and Informatics
Form of education: 
full-time
Duration of training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Mathematics and Informatics - Teacher in Mathematics, Informatics and Information Technologies

Focus, educational goals

Специалността Математика и информатика подготвя бакалаври по математика и информатика, с квалификация на учители по математика, информатика и инфромационни технологии в класовете от V до ХІІ. Освен че получават фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии, студентите се запознават със съвременните образователни технологии и стратегии в тези области.

Training

Завършилите специалност Математика и информатика имат теоретични знания по математика, информатика и информационни технологии и практически умения за преподаването им в средните училища:

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, теория на числата, вероятности и статистика и други.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано програмиране, бази от данни, компютърни системи и технологии, компютърни мрежи.
  • Имат практически умения за обектно ориентирано програмиране, за създаване на интерактивен графичен образователен софтуер, за проектиране и управление на информационни системи с бази от данни, както и за  работа с  Интернет  приложения.
  • Имат фундаментални знания в следните педагогически, методически и специализирани направления: педагогическа психология, педагогика, аудио-визуални и информационни технологии в обучението, училищен курс по геометрия, училищен курс по информатика и информационни технологии, училищен курс по алгебра и анализ, методика на обучението по математика (обща и специална методика), методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 

Professional competence

  • Могат да преподават математика, информатика и информационни технологии в средно-образователните училища.
  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи.
  • Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират компютърни системи.

 

Professional realization

Специалността Математика и информатика подготвя учители по математика и по информатика и ИТ за V-ХІІ клас. Освен като преподаватели в средно-образователните училища, завършилите специалността имат знанията, уменията и потенциала за развитие и в редица други области като редактори на популярни, специализирани и научни издания; разработчици на електронно учебно съдържание за електронни платформи за обучение; внедряване на съвременни образователни технологии и стратегии и методики за тяхното използване. Могат да придобият магистърска и докторска степен в областта на методиката и иновациите в преподаването на математика, информатика и ИТ.