Общото събрание на ФМИ се проведе на 30 май 2024 г.

Общото събрание на ФМИ се проведе на 30 май 2024 г. от 14:00 ч. в зала 325, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Декана и зам.-деканите на ФМИ.
  2. Попълване на състава на органите за управление на ФМИ.
  3. Разни.

Отчетът на ръководството бе приет с голямо мнозинство, а ас. Станислав Иванов от катедра ОМИ бе избран за нов член на Комисията по изборите.
Снимки от Общото събрание: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/eia4idQ9rZTr3mp