Избираеми дисциплини ОКС "Магистър", зимен семестър, 2017/2018

Колона "МП"  показва магистърските програми, за които съответната дисциплина е избираема.

МПДисциплинаПреподавателзабележка
1ЕБ на англ.Advanced Web Programmingдоц. д-р Димитър Биров 
2ЕБиЕУAgile процеси и гъвкави методологииНикола Богданов 
3ЕБиЕУBusiness Intelligence на фирмагл. ас. д-р Румяна Антонова 
4ДАСFundamentals of Algorithmsдоц. Минко Марков,                     гл. ас. Г. Георгиев 
5ИзкИнт, КГVRML (X3D)проф. Владимир Димитровс МП ИС
6ИзкИнт, КГXML програмиранедоц. Павел Павловс бакалаври ИС 3-ти курс
7РСМТАвтоматизиране на администриранетоГеорги Георгиев, Георги Иванов 
8РСМТАдминистриране на IIS сървърГеорги Георгиев, Ангел Луизов 
9РСМТАдминистриране на SQL сървър за бази данни - 1 част Георги Георгиев, Калоян Косев, Лора Ангелова 
10РСМТАдминистриране на Линукс в облакГеорги Георгиев, Александър Велков 
11РСМТАдминистриране на Майкрософт сървъриГеорги Георгиев 
12РСМТАдминистриране на публичен облакГеорги Георгиев, Иван Нешев, Георги Новтеков 
13РСМТАдминистриране с групови политикиГеорги Георгиев, Борислав Тонев 
14АГТ, ДАСАлгоритмични методи за решаване на екстремални задачи в теория на Ramseyпроф. дмн Недялко Неновс бакалаври 
15ЕБиЕУАнализ и управление на изискванията на клиентитеВесел Гагов 
16ИИОЗ, ТЗИАрхитектури на софтуерни системидоц. Александър Димовс МП СТ
17АГТБазиси на Грьобнер проф. д-р Азнив Каспарян 
18ЕБ на англ.Бизнес математика 1 (Линейна алгебра)                    Business Mathematics 1 (Linear Algebra)           доц. д-р Мая Стоянова 
19ЕБ на англ.Бизнес математика 3 (Графи и алгоритми)                Business Mathematics 3 (Graphs & Algorithms)             доц. д-р Минко Марков 
20БМИБиомеханика и реологиядоц. д-р Лилия Владимирова 
21МЛ, ИзкИнтБързи алгоритми върху структури от данни гл. ас. д-р Стефан Герджиковс бакалаври
22РСМТ, БМИ, ИзкИнт, МРВградени и автономни системипроф.  Васил Георгиевс бакалаври
23ВАС неспец., ВАС спец.Вероятностни методи в комбинаторикатагл. ас. Е. Каменов 
24ММИВероятностни моделипроф. Леда Минкова 
25ИМиММВъведение в изчислителната биология с бакалаври
26ЗИКСМВъведение в криптографията и сигурността  на даннипроф. В. Целков 
27РСМТВъведение в мрежовата сигурностГеорги Георгиев, Йордан Парашкевов 
28БМИВъведение в органичната химиядоц. Станимир Стоянов  
29АГТВъведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яучл. кор. проф. дмн Стефан Ивановс бакалаври
30БМИВъведение в програмиранетопроф. д-р Евгений Кръстевфакултативна
31БМИВъведение към бази даннипроф. д-р Евгений Кръстевфакултативна
32АГТГеометрия и топологиядоц. д-р Ангел Живков 
33АГТГеометрия на диференцируемите многообразиядоц. д-р Симеон Замковой 
34ВСГолеми нерелационни бази от даннипроф. Владимир Димитровс МП ИС
35АГТГрупи и алгебри на Лидоц. д-р Богдан Александровс бакалаври 
36АГТДескриптивна геометриядоц. д-р Ася Русевас бакалаври
37ДАС, ОптДискретна оптимизация с бакалаври
38АГТДиференциална геометрия 2доц. д-р Богдан Александровс бакалаври
39АГТ, УМФДиференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab и Mapleпроф. дмн Недю Попивановс бакалаври
40ДАСЕлементи от алгебричната геометрия  
41ЗИКСМЗлонамерен софтуер (Malware)доц. Д. Полимирова 
42БМИ, ИзкИнт, РСМТ, СТИзвличане на информациядоц. д-р Иван Койчевс МП ИИОЗ
43РСМТИзграждане на мрежова и приложна инфраструктураГеорги Георгиев, Борислав Варадинов 
44ДАС, ИИОЗИзкуствен интелект с бакалаври КН
45ДАС, МЛИзчислимост и сложност с бакалаври
46ИзкИнт, ИИОЗИзчислителна геометриядоц. Бойко Банчевс бакалаври
47ДАС, ОптИзчислителна сложностдоц. М. Марковс бакалаври
48СТ, РСМТИнтегриране на разпределени системипроф. С. Илиева,   доц. Д. Петрова-Антонова 
49ЗИКСМ, ТЗИИнтернет технологии и уеб програмиранедоц. М. Петров 
50ИСИнформационни системи – теория и практикапроф. Владимир Димитровс бакалаври ИС
51ТОМИ, ТОМИ задочноИнформационни технологии в обучението по математикагл.ас. Т. Витанов 
52ЕОб, ЕОб задочноИТ в обучението на деца със специални образователни потребностиас. д-р Теменужка Малчевас бакалаври
53АГТ, ДАСКодове и дизайни в полиномиални метрични пространствадоц. д-р Мая Стояновас бакалаври 
54ИМиММКомпютърна графика с бакалаври
55ЗИКСМКомпютърна сигурностпроф. Н. Синягина 
56РСМТКомпютърни архитектуриГеорги Георгиев 
57РСМТКонфигуриране и поддръжка на мрежови услугиГеорги Георгиев, Иван Минчев, Георги Славов 
58АГТ, ДАСКрайни геометриидоц. д-р Ася Русева   проф. дмн Иван Ланджевс бакалаври
59АГТ, ДАСКрайни полета и пермутационни групидоц. д-р Евгения Великова 
60АГТ, ОптЛинейни диференциални операторидоц. д-р Йордан Йорданов 
61БМИЛинукс и езици за програмиране в биоинформатикатадоц. д-р Димитър Василев 
62ММИМакроикономика 2Андрей Василев – 10 лекции, доц. Йордан Йорданов – 5 лекции 
63ММИМатематически модели в икономикатадоц. Йордан Йорданов 
64ИМиМММатематически модели във физиката с бакалаври
65ОптМатематическо моделиране с бакалаври
66ВС, ИИОЗ, ИТУП, МРМашинно самообучениедоц. Агрес МП ИзкИнт
67ЕБ на англ.Международен маркетинг и брандинг               International Marketing and Branding                 доц. д-р Милош Милованчевич 
68ИМиММ, УМФМетод на крайните елементи - алгоритмични основи с бакалаври
69ЕОб, ЕОб задочноМетоди за оценяване в електронното обучениепроф. д-р Кирил Банков 
70ТОМИ, ТОМИ задочноМетоди за работа с талантливи учениципроф. Иван Тонов 
71БМИМетоди на медицинската физикадоц. д-р  Геновева Златева 
72ИМиМММонте Карло изчисления с Python с бакалаври
73ЕБ на англ.Мрежи и комуникации                                                                         Networks and Communicationsд-р Елиор Вила 
74РСМТМрежови системи за съхраняване на данниЦветан Папазов, Елица Влайкова 
75ЗИКСМ, РСМТМрежово програмиране на Javaдоц. Милен Петров 
76ТОМИ, ТОМИ задочноНекласически теории на тестоветепроф. Кирил Банков 
77ЛА на англ.Непртиворечивост и независимост в теория на множествата
Consistency and Independence in Set Theory 
проф. Тинко Тинчев 
78РСМТ, ИИОЗОбектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системипроф. Боян Бончевс МП СТ
79ЕОб, ЕОб задочно, ТОМИ, ТОМИ задочноОбектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването муас. д-р Николина Николова 
80ЕОб, ЕОб задочно, МР, РСМТОбектно-ориентирано програмиране на C#.NETпроф. д-р Евгений Кръстевс бакалаври
81МРОбработка на изображения  
82АГТ, ОптОбща топологияпроф. Георги Димовс бакалаври,
за АГТ - факултативна
83ВАС неспец., ВАС спец., ММИ, ОптОптимално управлениепроф. М. Кръстановс бакалаври
84ДАС, ОптОптимизационна теория на графите с бакалаври
85ЕБиЕУ, ЕБ на англ., СТ, ТЗИОрганизационно поведение  и развитие                               /Organization Behaviour and Development     Красимир Димитров 
86РСМТОснови на администриранетоГеорги Георгиев 
87ЗИКСМОснови на сигурността Iпроф. Димитровс МП ИС
88ЗИКСМОснови на сигурността IIпроф. Димитровс МП ИС
89ВАС неспец., ВАС спец., ММИПланиране на експериментадоц. В. Стоименова 
90ИзкИнтПодходи за обработка на естествен езикпроф. Галя Ангеловас МП ИИОЗ
91РСМТПрактикум Cisco академия 2проф. Красен Стефанов 
92ВСПреддипломен курсов проектпроф. д-р Васил Георгиев 
93ЕОб, ЕОб задочноПреддипломен курсов проектдоц. д-р Елиза Стефанова 
94ИИОЗПреддипломен курсов проект  
95КГПреддипломен курсов проектдоц. д-р Симеон Замковой 
96МЛПреддипломен курсов проектдоц. д-р Александра Соскова 
97МРПреддипломен курсов проект  
98ТОМИ, ТОМИ задочноПреддипломен курсов проектдоц. д-р Таня Тонова 
99БМИПреддипломен курсов проект проф. д-р Евгений Кръстев 
100ИИОЗПредставяне и моделиране на знания с МП ИзкИнт
101КЛПредставяне, извличане и търсене на концептуални знанияГаля Ангелова Ивелина Николовас МП ИИОЗ
102ИМиММПриложен функционален анализдоц. д-р Лозко Милев 
103ИТУППрограмиране на информационно технологични услуги 1доц. Кръстевс МП БМИ
104МРПрограмиране на промишлени контролеридоц. К. Делчев 
105ИСПрограмиране с RАлександър Роячки (проф. Владимир Димитров) 
106МРПроектиране на механични компоненти на роботи с CAD системидоц. И. Чавдаров 
107ВС, ИзкИнтПроектиране на роботизирани системи (с Ардуино)гл. ас. Йоаннис Патиас 
108ИИОЗ, СТПрофесионална етикадоц. Олга Георгиева 
109ВАС неспец., ВАС спец.Разклоняващи се процесипроф. Н. Яневс бакалаври
110ИзкИнт, ИИОЗРазмити множества и приложениядоц. Олга Георгиевас бакалаври
111АГТРиманова геометрия - избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 1 чл. кор. проф. дмн Стефан Ивановс бакалаври
112ВАС спец.Семинар по Вероятности и статистикадоц. Д. Дончев, гл. ас. Е. Каменов 
113МЛСеминар по некласически логики 1проф. д-р Тинко Тинчев, доц. д-р Христо Ганчев 
114ОптСеминар по оптимиране 1проф. М. Кръстанов, проф. Н. Рибарска 
115АГТСеминар по топологияпроф. дмн Георги Димов 
116ВССензоридоц. Т Парталинс МП МР
117РСМТСигурност в компютърните мрежидоц. Стефан Димитров 
118ЕБиЕУСигурност на електронния бизнесд-р Людмил Аначков 
119ЗИКСМСистеми за поддръжка и обработка на данни в телекомуникационните операторидоц. М. Петров, Мария Малинина, Марияна Аналиева 
120ИССистеми за управление на бази от даннипроф. Владимир Димитровс бакалаври ИС 3 к.
121РСМТСофтуерен бизнес анализСтоян Антипов 
122ТОМИ, ТОМИ задочноСпециализиран софтуер за обучение по математика и информатикадоц. Ангел Ангелов 
123АГТ, УМФСпециални функции в математическата физикадоц. д-р Мария Каратопраклиева 
124ИМиММСпециални функции и апроксимации с бакалаври
125ИМиММСплайн функции и приложения с бакалаври
126БМИСтажпроф. д-р Евгений Кръстев 
127ВССтажпроф. д-р Васил Георгиев 
128ЕОб, ЕОб задочноСтаждоц. д-р Елиза Стефанова 
129ИИОЗСтаж  
130ЗИКСМСтандарти и нормативни документи за защита на информацията в компютърните системи и мрежипроф. Ц. Семерджиев 
131ММИСтохастичен анализ и приложенияпроф. Леда Минкова 
132ИССтруктури от даннигл. ас. Петър Армяновс бакалаври ИС 2 к.
133ТОМИ, ТОМИ задочноСъвременни образователни технологиидоц. Таня Тонова 
134ЕОб, ЕОб задочно, ТОМИ, ТОМИ задочноСъздаване на учебни програми и проектиране на обучението проф. Кирил Банков 
135ИМиММТеоретични основи на индустриалната математика-1ас. Т. Иванов 
136ИМиММТеория на апроксимациитепроф. дмн Гено Николовс бакалаври
137ИМиММТеория на диференчните схемипроф. д-р Татяна Черногоровас бакалаври
138ОптТеория на екстремалните задачидоц. д-р Борислав Драгановс бакалаври
139АГТ, ВАС неспец., ВАС спец., ДАС, ММИ, ОптТеория на игритепроф. дмн Михаил Кръстановс бакалаври
140ДАСТеория на множествата с МП ЛА
141АГТ, ДАСТеория на числата с алгоритмидоц. Асен Божилов 
142РСМТТехнологии и приложения за архивиране и възстановяване на информацияБожидар Божанов 
143ЕБиЕУ, ИИОЗ, СТ, ТЗИТехнологично предприемачестводоц. д-р Петко Русков 
144ВАС неспец., ВАС спец.Увод в биостатистиката гл.ас. Д. Григоровас МП БМИ
145ИСУвод в програмиранетодоц. Димитър Димитровс бакалаври ИС 1 к.
146АГТ, ДАСУвод в теория на графите (екстрeмални задачи)проф. дмн Недялко Неновс бакалаври
147АГТ, ВАС неспец., ВАС спец., ОптУвод във функционалния анализпроф. д-р Надежда Рибарскас бакалаври
148ИТУПУправление на бизнес процеси с МП ЕБиЕУ
149ЗИКСМУправление на информационната сигурностпроф. Х. Кабакчиев 
150ЕБиЕУУправление на качеството при разработка и поддръжка на софтуергл. ас. д-р Галя Новакова 
151ЕБиЕУ, ТЗИУправление на проектидоц. д-р Камен Спасов, Илия Кръстев 
152ИТУПУправление на проектипроф. Калояновас бакалaври ИС 4 к.
153УМФУравнения на математичната физика с бакалаври
154УМФУравнения от смесен тип и приложения в газовата динамикадоц. М. Каратопраклиева 
155УМФУчебен семинар по Частни диференциални уравнения с бакалаври
156ММИФинансови дериватиКрасимир Миланов 
157ВАС неспец., ВАС спец.Финансови модели с шокови влияния на пазарадоц. Д. Дончевс бакалаври
158ЕБиЕУ, ЕБ на англ.Финансово управление на ИКТ фирма                     /Financial Management of ICT company          доц. д-р Алтин Идризи 
159ИМиММХидродинамика 1проф. С. Радевс МП УМФ
160УМФХидродинамична устойчивостпроф. С. Радев 
161ИМиММ, УМФЧастни диференциални уравнениядоц. М. Каратопраклиевас бакалаври
162ИМиММ, УМФЧислени методи за диференциални уравненияпроф. д-р Татяна Черногоровас бакалаври
163ИМиММЧислени методи за системи с разредени матриципроф. дмн Светозар Маргеновс бакалаври

Учебни програми на избираемите дисциплини

Легенда на съкращенията за наименование на магистърска програма:

АГТ - Алгебра, геометрия и топологияБМИ - Био- и медицинска информатикаВС - Вградени системиВАС спец.Вероятности, актюерство и статистика-спецВАС неспец. Вероятности, актюерство и статистика-неспецДАС - Дискретни и алгебрични структуриЕОб - Електронно обучениеЕБ на англ.- Electronic BusinessЕБиЕУ - Електронен бизнес и електронно управлениеЗИКСМ - Защита на информацията в компютърните системи и мрежиИзкИнт - Изкуствен интелектИИОЗИзвличане на информация и откриване на знанияИС - Информационни системиИТУПИнформационно-технологични услуги и проекти, КомпГраф - Компютърна графика, КомпЛингв - Компютърна лингвистикаИМиММ - Изчислителна математика и математическо моделиране, ЛА англ.Logic and Algorithms, ЛиА - Логика и алгоритмиММИ - Математическо моделиране в икономикатаМР - Мехатроника и роботикаОпт - ОптимизацияРСМТ - Разпределени системи и мобилни технологииСТ - Софтуерни технологииТЗИТехнологии за знания и иновацииТОМИТехнологии за обучение по математика и информатикаУМФ - Уравнения на математичната физика.