Образци на документи

Необходими документи за оперативната работа във ФМИ 

Бланки, касаещи отдел "Човешки ресурси"

Доклади за такса правоучастие в конференция

Доклади и заповеди за командировки в страната

Командировка в страната на щатни преподаватели и служители от ФМИ (СУ)

Командировка в страната на външни (нещатни) за СУ

Командировка в страната на студенти и докторанти

Видоизменящи доклади и заповеди

Образци на доклади за командировки в чужбина

Образци на доклади-предложения