Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.01.2018

Семинарът Динамични системи и теория на числата ще продължи работа на 16 януари 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклада 

Локално крайни модули с нормализиращо изображение на Ньотер.

Лектор: Васил Магаранов

Резюме:  Съгласно Лемата на Ньотер за нормализация, всяко алгебрично многообразие X, определено над крайно поле F има регулярно изображение f със Зариски гъст образ и крайни слоеве в афинно пространство над алгебричната обвивка на F.  От друга страна, абсолютната група на Галоа G на F действа върху X. За да се изследва доколко нормализиращото изображение на Ньотер f   и действието на G характеризират X  е въведено понятието  G-модул с нормализиращо изображение на Ньотер. Установено е, че всичи такива модули са локално крайни и  имат обвивка на Галоа. Конкретни примери илюстрират, че нормализиращите изображения на Ньотер, които са морфизми на алгебрични многообразия са малка част от   нормализиращите изображения на Ньотер на   G-модули.

Поканват се студентите и преподавателите.