Записване за избираеми дисциплини

Съкращения, използвани в текста

ИС            – информационна система
УП            – учебен план
РД            – (реална/и) дисциплина/и
ИД            – избираема/и дисциплина/и
ст./РД      – лимит "Максимален брой записани студенти за РД" (дефиниран за някои РД)
ИД-з/ст.   – лимит "Максимален брой дисциплини в статус Записана за студент" (дефиниран за кампанията)
ИД-о/ст.  – лимит "Максимален брой дисциплини общо за студент" (дефиниран за кампанията)

Основни понятия и механизми

Кампания за записване на избираеми дисциплини, етапи

Записването на избираеми дисциплини (ИД) се осъществява по време на Кампания за записване на избираеми дисциплини (кампания). Кампанията се стартира от администратор на ИС СУСИ-4 и може да има един или два етапа.

Статуси на ИД в рамките на кампанията

Всички ИД имат първоначален неявен статус Неизбрана. Те могат да бъдат избирани с различни статуси в зависимост от броя на етапите в кампанията.

В кампания с един етап ИД могат да се избират само със статус Записана.  ИД, които при приключване на кампанията останат избрани, остават да се водят на студента като записани (т.е. той е записан за тях).

В кампания с два етапа ИД могат да се избират освен със статус Записана и със статус Резервна - ИД, записани през 1. етап като резервни, се използват за допълнително записване (чрез промяна на статуса от Резервна на Записана) през 2. етап.

За ИД, избрана като Записана (през 1. или 2. етап), през 2. етап има два различни случая - отписването (т.е. промяната на статуса Записана) може да е разрешено или забранено.  При дефиниране на кампанията се определя дали студентите ще могат да променят през 2. етап статус Записана на Резервна/Неизбрана, или не и това е ясно посочено в заглавната част на кампанията.

Ограничения при избиране на ИД - лимити

При избиране на ИД действат следните ограничения:

 • лимит Максимален брой записани студенти за РД (съкратено означение в текста "ст./РД").
  Дефинира се за дисциплина, но не за всяка, т.е. може и да не бъде дефиниран за дадена ИД.
 • лимит Максимален брой дисциплини в статус Записана за студент (ИД-з/ст.)
 • лимит Максимален брой дисциплини за студент (с произволен статус, общо - ИД-о/ст.)

Последните два лимита ограничават броя ИД (първият – със статус Записана, вторият – с произволен статус), които студент може да избере през кампанията. (При кампания с един етап е активен само първият лимит.) Лимитите предпазват от избиране на прекомерно много ИД от студент, което е особено важно при наличие на ИД с лимит ст./РД в кампанията. При избиране на конкретна ИД от студент системата следи и трите лимита.

При опит за надвишаване на лимити ИД-з/ст. и ИД-о/ст. системата дава съобщение и не допуска избиране.

Лимит ст./РД, опашки

В лимит ст./РД се броят само тези студенти, които са избрали дадена ИД със статус Записана, не и тези, които са я избрали Резервна. Поради това този лимит не влияе на избирането като Резервна.

При изчерпване на лимита ст./РД възможността за избиране като Записана не се прекратява. Вместо това се формира опашка на желаещите да изберат тази ИД като Записана. В тази опашка те влизат последователно по времето на избиране (независимо дали от Неизбрана или от Резервна, т.е. сменяйки статуса) и получават номер в опашката. При освобождаване на място в лимита първият от опашката влиза автоматично в основната група (в лимита), а останалите от опашката се придвижват един номер напред. Поради това не е нужно студентите да следят за освободени места, в случай че допустимият брой записани за дадена ИД е достигнат и те са се записали в опашката.

Избирането Записана, вкл. в опашка, е възможно само ако студентът не е достигнал никой от лимитите ИД-з/ст. и ИД-о/ст., а Резервна - ако не е достигнал ИД-о/ст.

За описаната по-горе технология е реализиран ясен интерфейс в студентския профил, даващ съобщения при възникване на всяка една от възможните ситуации. В частност, при записване в опашка в колона "Статус" след "Записана - в опашка под N ххх" се посочват и дата и час, които се променят при преместване в опашката. При записване в опашката или преместване напред, при което се попада в лимита, се изпраща и служебно съобщение до студента.  

Отписване на ИД

В кампания с два етапа отписването на ИД (Записана -> Резервна/Неизбрана) през 2. етап може да бъде разрешено или забранено. Това съществено променя технологията на избиране.

Видът на кампанията е посочен ясно в заглавната част на страницата на кампанията (страницата за избиране на ИД). По-долу са разгледани особеностите на различните видове кампании.

ИД, които остават да се водят на студента

ИД, които при приключване на кампанията останат избрани със статус Записана (и попадат в лимита, ако има такъв), остават да се водят записани ИД на студента (т.е. той се води записан за тях) и студентът се включва автоматично в протоколите за тези дисциплини.

ИД, които при приключване на кампанията останат избрани със статус Записана в опашка или Резервна отпадат, т.е. не се водят на студента, въпреки че остават да се виждат в справка "Записани избираеми дисциплини, кредити", която съдържа информация за историята на записване от студента. Те, обаче, не присъстват в справка "Кредити и хорариуми от взети/невзети изпити по семестри", която включва реално записаните ИД.

Т.к. преместването от опашката в лимита става автоматично при освобождаване на места, студент трябва да остави дадена ИД Записана в опашка само ако държи да запише тази ИД. В случай че се отказва от нея, следва да я отпише, дори да е в опашка, за да не попадне автоматично в лимита и да се окаже, че му се води след края на кампанията.

Студентът не може да променя избора си след края на кампанията.

Кампания с един етап

На страницата на кампанията (страницата за избор на ИД) в СУСИ-4 се обявяват две дати - начална дата на кампанията (на единствения етап) и крайна дата (до 24:00 ч.).

ИД могат да се избират единствено със статус Записана, т.е. Неизбрана -> Записана и изборът може да се отказва (Записана -> Неизбрана) свободно през целия етап (кампания).

Кампания с два етапа, с възможност за отписване през 2. етап

Обща информация

На страницата на кампанията (страницата за избор на ИД) в СУСИ-4 се обявяват четири дати: начална дата на кампанията (на първи етап), крайна дата на първи етап (до 24:00 ч.), начална дата на втори етап и крайна дата (до 24:00 ч.). 

Между 1. и 2. етап може да има интервал от един или повече дни, през който интервал единствено е видим изборът, направен през 1. етап, но няма достъп до дисциплините.

ИД могат да се избират със статуси Записана и Резервна. ИД, записани през 1. етап като резервни, се използват за допълнително записване (чрез промяна Резервна -> Записана) през 2. етап.

1. етап

Статусите на ИД могат да се променят между НеизбранаЗаписана и Резервна, свободно до края на етапа, в рамките на дефинираните лимити.

В избраните дисциплини по време на 1. етап трябва да се включат всички ИД, които има вероятност да бъдат избрани окончателно.

След края на 1. етап студентът губи достъп до всички ИД, които не е избрал (със статус Записана или Резервна) през 1. етап.

2. етап (с възможност за отписване)

Функционалността е като през 1. етап, но с по-малък брой достъпни ИД – само избраните (със статус Записана или Резервна) през 1. етап. Остават и опашките (ако има формирани такива) от 1. етап.

ИД, направени Неизбрана през 2. етап, остават достъпни. За Резервна правенето на Неизбрана има само психологически смисъл, т.к. както Неизбрана, така и Резервна ИД не остава да се води на студента.

Кампания с два етапа, без възможност за отписване през 2. етап

Обща информация

На страницата на кампанията (страницата за избор на ИД) в СУСИ-4 се обявяват четири дати: начална дата на кампанията (на първи етап), крайна дата на първи етап (до 24:00 ч.), начална дата на втори етап и крайна дата (до 24:00 ч.).

Между 1. и 2. етап може да има интервал от един или повече дни, през който интервал единствено е видим изборът, направен през 1. етап, но няма достъп до дисциплините.

ИД могат да се избират със статуси Записана и Резервна. ИД, записани през 1. етап като резервни, се използват за допълнително записване (чрез промяна Резервна -> Записана) през 2. етап.

Забраната за отписване през 2. етап (невъзможност за промяна през 2. етап на статуса на ИД, избрани Записана през 1. етап) е съществено важна при наличие на ИД с лимит (ст./РД). При забрана за отписване през 2. етап всяка ИД, която остане Записана (в лимита) при приключване на 1. етап, ще остане да се води на студента и след края на кампанията.

От това следва, че в края на 1. етап студент трябва да остави със статус Записана само тези ИД, които твърдо иска да има, а тези, за които не е сигурен, трябва да направи Резервна или Неизбрана (и така да освободи място в ИД с лимит за тези, които са в опашката).
В случай че не държи твърдо (или се отказва от) ИД, Записана в опашка, също трябва да я отпише, за да не попадне автоматично в лимита в последните минути на 1. етап (при отписване на тази ИД от студенти, влезли в лимита), при което през 2. етап вече няма да може да я отпише и тя ще остане да му се води след края на кампанията.

1. етап

Статусите на ИД могат да се променят между НеизбранаЗаписана и Резервна, свободно до края на етапа, в рамките на дефинираните лимити.

В избраните дисциплини по време на 1. етап трябва да се включат всички ИД, които има вероятност да бъдат избрани окончателно, като:

 • със статус Записана (евентуално в опашка) трябва да бъдат само тези ИД, които студентът твърдо иска да има;
 • със статус Резервна трябва да бъдат тези ИД, които студентът избира за резерва (напр. в случай че някоя ИД, Записана в опашка, не успее да попадне в основния лимит).

След края на 1. етап студентът губи достъп до всички ИД, които не е избрал (със статус Записана или Резервна) през 1. етап.

2. етап (без възможност за отписване)

Видими остават само избраните (със статус Записана или Резервна) през 1. етап ИД, като само резервните са достъпни за промяна на статуса - на Записана (при липса на лимит или недостигнат такъв) или Неизбрана (при което остават достъпни). Промяната на Неизбрана има само психологически смисъл, т.к. както Неизбрана, така и Резервна ИД не остава да се води на студента. При това:

 • ИД, която в края на 1. етап остане Записана в опашка, се прехвърля във 2. етап като Резервна - така едновременно не се води записана на студента и остава достъпна за записване (напр. в случай на служебно увеличение на лимита).
 • Опашки вече не се формират. Остава само информацията в колона "Бележки" - за ИД с изчерпан лимит от 1. етап или при изчерпване на лимита през 2. етап остава "Изчерпан лимит ххх" и няма възможност за записване (така Резервна може само да бъде направена Неизбрана и обратното). Възможност за записване се появява отново само в случай на увеличаване на лимита от администратор.

Полета и настройки в страницата на кампанията (страницата за избор на ИД)

Полето Категория е падащо меню за филтриране. Ако в него се избере конкретна категория избираеми дисциплини, ще се покажат само ИД, които са от тази категория.

Радиобутони

 • Само тези към моя учебен план – текущ семестър  показва на екрана тези ИД, които са в учебния план на студента за настоящия му курс на обучение.
 • Само тези към моя учебен план – останали  показва на екрана тези ИД, които са в учебния план на студента за курсовете, различни от настоящия. В общия случай посоченият в описанието на ИД курс е препоръчителен и студентът има право да запише желана ИД и преди, и след него. Когато това не е така, т.е. когато дадена ИД може да бъде записана само в точно определен курс, то тя или изобщо не се вижда от студентите от други курсове, или при опит за избиране излиза съобщение, че не отговарят на изискванията. Препоръчителният курс се вижда в колоната "Курс".
 • Само тези извън моя учебен план показва на екрана тези ИД, които ще се преподават през семестъра, но не са от учебния план на студента. Записването на такава дисциплина е възможно, но тя ще се смята за факултативна дисциплина (ФД).  ФД носи 0 кредита на студента, т.е. нейните кредити няма да се имат предвид при отчитане на необходимия брой кредити за завършване на образованието, но дисциплината се вписва в дипломата.
  ФД може да бъде призната за избираема и за нея да се получат кредити, само след одобрение на писмена молба до декана, подадена в отдел "Студенти".
  • При избор на този радиобутон непосредствено под него се появява поле за избор на факултет, различен от този на студента – системата дава възможност да се записват и ИД от други факултети.
  • Филтър "Учебен план:" с избор на учебен план от падащо меню - при избор на фиксиран УП на екрана остават само тези ИД, които са към избрания учебен план. По подразбиране не е избран УП (филтърът не е приложен).
 • Други дисциплини към кампанията показва на екрана списък от допълнителни дисциплини, дефинирани за избор в кампанията (радиобутонът е видим само в случай че са дефинирани допълнителни ИД).

Списък от дисциплини

След общата информация за кампанията и елементите за настройка следва списък от ИД, с възможност за избор. Информацията в колоните на списъка има следния смисъл:

Име – име на дисциплината, което е и връзка към описанието й.

Уч. планове – изброени са съкратените имена на учебните планове, за които се предлага тази ИД. В скоби след името на учебния план са посочени допълнителни спецификации (Редовно/Задочно, Магистри/Бакалаври, Специалисти/НеСпециалисти).

Курс – курсът, за който се препоръчва/е предназначена дисциплината.

Кредити – кредитите, които носи дисциплината.

Тип – типът на дисциплината (Избираема / Факултативна).

Преподавател – името на преподавателя-титуляр на дисциплината.

Тип на изпита – изпит, проект, текуща оценка, ....

Бележки – съдържа информация относно наличие/изчерпване на лимит и др.

Действие – съдържа падащо меню с възможните за избор статуси, от което се избира желаният статус.

Статус – показва текущия (последния избран) статус (празно за Неизбрана), номер в опашката (за Записана в опашка), дата и час на избор.