Конкурс за награда „130 години Софийски университет”, 5 .03. - 30 .03. 2018 г.

ФМИ обявява конкурс за 6 еднократни награди „130 години Софийски университет”, както следва:

  1. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика;
  2. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  3. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.5. Математика;
  4. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  5. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.5. Математика;
  6. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки. 

Всяка от горепосочените награди ще включва грамота и еднократна награда от 1000 лв. 

Наградите ще бъдат присъдени на студенти от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор“) за показани високи резултати в обучението им по професионално направление 4.5. Математика  и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Обява за конкурса, условия и необходими документи за кандидатстване

Срок за подаване на документи: 5 март – 30 март 2018 г.