Семинар „Математическо моделиране”, 08.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за ИД "Семинар по приложна математика", както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 08.04.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, Мария Зарчева, магистър в МП ИМММ и участник в Седмицата по моделиране на ЕКМИ, 2019 г., ще представи проблема:
Засичане на резонанси в резонансни тунелни устройства

Резюме. В последните години размерите на електронните компоненти стават все по-малки и постепенно навлизат в областта на нанотехнологиите. Когато размерите на електронните компоненти са в диапазона 1-100 nm, физичните механизми, които обуславят начина им на действие, се подчинават на законите на квантовата механика, а не на тези на класическата.
Резонансните тунелни устройства, в частност, са често използвани в сферата на компютърните и телекомуникационните технологии заради микроскопичните си размери и възможността за изключтително бърз пренос на информация. Транспортът на електрони през тези устройства се осъществява посредством т.нар. тунелен ефект и е възможен само при конкретни енергийни състояния на системата, наречени резонансни състояния. Всяко едно от тези енергийни състояния може да се опише с едномерното стационарно уравнение на Шрьодингер. За получаване на волт-амперната характеристика на тези устройства, която е от първостепенна важност при проектирането им, е необходимо да бъдат определени тези енергийни състояния на системата, при които възниква резонанс. Условията, при които тези резонанси възникват, в общия случай не могат да бъдат изведени аналитично. Поради тази причина е необхдимо да бъде намерен друг механизъм за тяхното пресмятане, който същевременно да не бъде с твърде голяма изчислителна сложност.
Ще бъде представен един възможен подход за откриване на резонансните състояния на системата, базиран на дискретизация на областта от възможни енергийни състояния и числено решаване на едномерното стационарно уравнение на Шрьодингер.