Семинар „Математическо моделиране”, 22.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 22.04.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, проф. д-р Пенчо Маринов, ИИКТ-БАН, ще представи проблема:
Числени методи и алгоритми за задачи с дробна дифузия.
Приложение на апроксимации с рационални функции. 

Резюме. Предложен е нов клас методи за числено решаване на уравнения с дробна степен на елиптичния оператор (дробна дифузия) при спектрална формулировка на задачата. Те се основават на най-добро приближение с рационални функции: Best Uniform Rational Approximation (BURA). 
Разработени са алгоритми за реализация на BURA методите с оптимална изчислителна сложност. Показани са преимуществата на BURA методите в сравнение с известни до момента други методи за този тип задачи. Анализирани са паралелното ускорение и ефективност при прилагане на различни техники за паралелна реализация, както и за различни архитектури на паралелните изчислителни системи. Всички теоретични резултати са подкрепени с числени експерименти. Резултатите, свързани с паралелна ефективност и скалируемост на алгоритмите са подкрепени с двумерни и тримерни експерименти за задачи с много голям брой неизвестни (степени на свобода). 
Разработените нови числени методи за първи път дават възможност за решаване на широк кръг реални задачи с приложения в науката и техниката, включващи дробна дифузия (супер-дифузия) в тримерни области със сложна геометрия.
Материалите по презентацията  са достъпни на: http://parallel.bas.bg/~pencho/MM/