Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 29.08.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ,бр. 54 от 29.06.2021 г.

За главен асистент по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) - един
    за нуждите на ФМИ, катедра "Компютърна информатика" със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности