Optimization

Освен отдавна известните приложения на вариационните принципи във физиката, по време и след Втората световна война оптимирането се превръща в основен инструмент при вземане на

решения и при управление на ресурсите във военното дело, инженерните науки, мениджмънта, финансите и др. Разбира се, приложната стойност на оптимизацията се дължи до голяма степен на това, че тя е самостойна математическа дисциплина със специфична и добре развита методология. Като математическо направление оптимизацията създава тясна връзка между строго теоретичните дисциплини и тези с тясна практическа насоченост. Българската научна школа в тази област е с доказани постижения и традиции. Лектори в програмата ще бъдат утвърдени учени с интереси и приноси в областта.

Professional area: 
4.5. Mathematics
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MIA252113 Applied Mathematics
Master's programme: 
Optimization
Form of education: 
Full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Applied mathematics - Optimization
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Prof. Nadejda Ribarska, DSc

Focus, educational goals

Магистърската програма по Оптимизация ще подготвя висококвалифицирани специалисти, способни както на теоретични изследвания (с помощта на класическия математически апарат) така и на прилагането на усвоените знания и IT-умения за решаване на практически задачи. Програмата е достъпна за бакалаври, завършили математическа или информатична специалност в някое от висшите учебни заведения в страната. Особено подходяща е за студентите, завършили ФМИ (всички специалности) и специалност Приложна математика в Технически университет – София.

Training (knowledge and skills)

В магистърската програма са включени както фундаментални курсове (с акцент върху функционалния анализ) така и голямо разнообразие от приложни курсове във всички основни направления на динамично развиващата се съвременна оптимизация (дискретна, непрекъсната, изпъкнала оптимизация, оптимално управление, игри и др.). В голяма част от приложните курсове се разглеждат алгоритми за решаване на отделни класове оптимизационни задачи. Цел на програмата е и стимулирането на уменията за самостоятелна работа и творческото мислене на студентите. Всеки магистрант е съветван от член на екипа на програмата относно избора на курсове и тема на дипломна работа.

Professional competence

Завършилите успешно магистърската програма ще бъдат способни да се включат активно в научни изследвания в областта, да преподават съответни дисциплини в учебни заведения, да прилагат знанията и уменията си при решаване на конкретни оптимизационни задачи, възникващи в енергетиката, транспорта, финансите, бизнеса, администрацията и др.

Professional realization

Дипломиралите се магистри ще могат да работят във висши учебни заведения; в научни институти и технологични центрове; във финансови институции и фирми, оптимизиращи дейността си; в индустриални предприятия и др. Магистърската програма е отлична основа за продължаване на обучението на магистрантите в докторантура по същата или сродна специалност.

Contact information